มหาวิทยาลัย Hannam ประเทศเกาหลี มอบทุน HNU-UN Scholarship

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล แจ้งว่ามหาวิทยาลัย Hannam เมืองแดจอน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาโครงการ HNU-UN จำนวน ๑ ทุน ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออุดมศึกษาของประเทศที่ส่งทหารมา ร่วมรบในสงครามเกาหลี รวมทั้งประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย Hannam เป็นเวลา ๕ ปี (รวมหลักสูตรภาษาเกาหลีเป็นเวลา ๑ ปี) โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษา ดังนี้

มหาวิทยาลัยจะมอบทุนการศึกษา โดยรวมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายประจำเดือนๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ วอน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครขอรับทุน? คือ
– มีสุขภาพแข็งแรง และมิได้เป็นชาวเกาหลี
– จะสำเร็จ หรือมีกำหนดที่จะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในระบบ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
– มีผลคะแนนการศึกษา (Grade Point Average ? GPA) สูงกว่า ๘๐% ในโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
– ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย Hannam จะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in Korean ? TOPIK) ได้ในระดับที่ ๔ เป็นอย่างน้อย
– ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาใน Linton Global College จะต้องแสดงผลคะแนนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วย (เช่น TOEIC ๘๕๐, IBT ๘๘, CBT ๒๓๐, IELTS)
– มหาวิทยาลัย Hannam จะรับเฉพาะใบสมัครของผู้สมัครรับทุนที่ส่งผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ เท่านั้น

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในทุกสาขา ของมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาเรียน ๔ ปี? โดยการเรียนการสอนจะใช้ภาษาเกาหลี ซึ่งผู้รับทุนจะต้องสอบวัดระดับความรู้ภาษาเกาหลี (Test of Proficiency in Korean ? TOPIK) ได้ในระดับที่ ๔ เป็นอย่างน้อย ภายหลังการเรียนหลักสูตรภาษาเกาหลีเป็นเวลา ๑ ปี จึงจะมีคุณสมบัติรับทุนการศึกษาได้

ผู้สนใจต้องส่งใบสมัครและเอกสารประกอบผ่านสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ ประจำ ประเทศไทย เพื่อพิจารณาส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัย Hannam โดยมีกำหนดหมดเขตการส่งเอกสารใบสมัครให้มหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔

ที่มา : http://www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ