มหาวิทยาลัย Wageningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนเรียนป.โท

มหาวิทยาลัย Wageningen มอบทุนฟู้ดแวลลี่ย์ แอมบาสซาเดอร์ ซึ่งเป็นทุนที่จะให้แก่นักเรียนต่างชาติที่มีความตั้งใจจะทำงานในด้านอาหารและ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ทุนนี้เป็นทุนจากองค์กรที่ชื่อฟู้ดแวลลี่ย์ ภายใต้มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น ประเทศเนเธอร์แลนด์ และความร่วมมือระหว่างบริษัทข้ามชาติ 10 บริษัท บริษัทเหล่านี้จะให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทเป็นระยะยาวพิเศษหนึ่งปี ในเขตฟู้ดแวลลี่ย์ ทุนนี้มีความตั้งใจที่จะให้นักเรียนได้สร้างเครือข่ายกับบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในประเทศของนักเรียนนั้นๆ

สาขาวิชาที่เปิดรับได้แก่ การเกษตร ป่าไม้และประมง วิศวกรรม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ดังนี้
1.นักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์อาหาร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ สารอาหาร เทคโนโลยีเคมี สัตวแพทย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เกรดเฉลี่ยมากกว่า 75% ของคะแนนเต็ม หรือ GPA มากกว่า 3.5
3.ได้คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.0

ผลประโยชน์ของผู้ได้รับทุน
1.สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาปริญญาโทในมหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้นแล้ว จะได้เข้าฝึกงานเป็นเวลา 1 ปี พร้อมรับค่าใช้จ่ายต่อเดือน เดือนละ 800 ยูโร และจะได้รับค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 6 เดือน เนื่องจากจะต้องเรียนเพิ่มเติมอีก 6 เดือนทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงาน

2.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยวาเกนนิงเก้น รวมไปถึงการฝึกงานเป็นเวลา 1 ปี ขึ้นอยู่กับนักศึกษาแต่ละคน โดยมูลค่าสูงสุดที่นักศึกษาจะได้รับคือทุนการศึกษาสำหรับปริญญาโทเต็ม โปรแกรม (ประมาณ 10,000 ยูโรต่อปี) รวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่อเดือน เดือนละ 800 ยูโร ตลอดช่วงที่ฝึกงาน และค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมอีก 6 เดือน ทดแทนเวลาที่ใช้ฝึกงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nesothailand.org

Nuffic Neso (Netherlands Education Support Office) Thailand
ชั้น 3 อาคารเอ็มไทย ตึกออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ
โทร. 02 252 6088 อีเมล [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ