มอบทุนวิจัย International Climate Protection Fellowships

มูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลดต์ (Alexander von Humboldt Foundation) ประกาศมอบทุนวิจัย International Climate Protection Fellowships ให้กับบุคลากรในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย เพื่อศึกษาต่อด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศในสถาบันการศึกษาชั้นนำ ณ ประเทศเยอรมนี

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาภายใต้กรอบโครงการริเริ่มด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติ (International Climate Initiative) ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ และความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์ ประเทศเยอรมนี

คุณสมบัติผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 12 ปีก่อนเริ่มรับทุนการศึกษา (ก่อนวันที่ 1 กันยายนปี 2012)
– มีคุณสมบัติเพิ่มเติมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (ปริญญาโท ปริญญาเอก นิติศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และอื่นๆ ) หรือประสบการณ์การทำงานในบทบาทผู้นำทางด้านการปกป้องสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากร (อย่างน้อย 48 เดือนก่อนสมัครขอทุน)
– มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติเบื้องต้น (อย่างน้อย 12 เดือนก่อนสมัครขอทุน) มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยด้านการรักษาสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ทรัพยากร (หรือกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา)
– หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพในเยอรมนี พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการวิจัยที่นำเสนอซึ่งต้องมีการหารือกับมหาวิทยาลัยเจ้าภาพก่อนการสมัครขอทุน
– ความรู้ภาษาอังกฤษและหรือภาษาเยอรมันดีมาก? พร้อมสำเนาใบผลสอบความสามารถทางภาษาอย่างถูกต้อง
– จดหมายรับรอง 2 ฉบับ เพื่อรับรองคุณสมบัติของผู้สมัคร ประสบการณ์การทำงาน รวมทั้งคุณสมบัติทางวิชาการและศักยภาพความเป็นผู้นำ (ถ้ามี)


สิทธิประโยชน์
มูลค่าของทุนจะพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน จำนวน 2,150 ยูโรต่อเดือน หรือ 2,450 ยูโรต่อเดือน หรือ 2,750 ยูโรต่อเดือน (คิดเป็นเงินไทยประมาณ 93,525 บาท หรือ 106,575 บาท หรือ 119,625 บาท) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมค่าประกันสุขภาพและค่าประกันภัย

สมัครทางออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม

ก่อนที่จะยื่นใบสมัครควรติดต่อสอบถามทางมูลนิธิอเล็กซานเดอร์ ฟอน ฮุมโบลดต์เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การขอรับทุน

ผู้สนใจสามารถติดต่อทางอีเมล์ info@avh.de หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Alexander von Humboldt Foundation
Selection Department,
Jean-Paul-Str. 12
53173 Bonn, Germany
Fax: +49 0228-833 212
Website: www.humboldt-foundation.de/web/icf.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ