มอบทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสหรัฐ อังกฤษ ออสเตรเลีย ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร??? สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา USA
1.อายุระหว่าง 14?17? ปี (ต้องมีอายุครบ 15 ปี นับถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2553)
2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ?? 5
3.เกรดเฉลี่ย C? ขึ้นไป
คุณสมบัติผู้สมัคร??? สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา UK, CANADA, NEW ZELAND, GERMANY
1.อายุระหว่าง 14? ?? 18 ปี
2.กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่? 2 ?? 6
3.เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ทั้งนี้ต้องไม่สอบตกวิชาภาษาอังกฤษและสอบผ่านข้อเขียน SLEP TEST ***

การสมทบทุน
– ประเทศสหรัฐอเมริกา สมทบทุนเพียง? $ 7,500 ( คำนวณ ณ อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน )

– ประเทศเยอรมัน สมทบทุน 335,000 บาท (ฟรี! ค่าเรียนภาษา IN GERMANY ก่อนเรียนโครงการAYP10)
– ประเทศอื่นสมทบทุนตามที่องค์กรอุปถัมภ์กำหนด

ไม่รวมค่าวีซ่าและ SEVIS FEE ค่าประกันสุขภาพ ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว ***

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันที่สอบและ? 27 ธันวาคม 2552? เวลา 09.00 น. -? 12.00 น. ณ สำนักงานโครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ, กทม.

หลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครที่กรอกข้อความแล้ว???? -?? รูปถ่าย? 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป??????? -?? ค่าสมัครสอบ 300 บาท
– สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาใบรับรองผลการเรียน 3 ปีย้อนหลัง

สอบถามรายละเอียด สำนักงานโครงการการศึกษาเพื่อสันติภาพ (GEP) เลขที่ 322/22 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอย 2 ถนนอโศก- ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 641 1447 – 8 โทรสาร 02 641 1448 E-mail: geoth@truemail.co.th Website: www.thai-globaleducation.com หรือติดต่ออาจารย์สายสุนีย์ ผู้อำนวยการโครงการ มือถือ 081 567 8527
โครงการ GEP ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ตามหนังสือกระทรวงที่ ศธ. 0812/2750 ดังนั้นนักเรียนในโครงการ GEP สามารถเทียบโอนวิชาและชั้นเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได้

Promotion for USA ฟรี ! ค่าวีซ่าและ SEVIS FEE สำหรับผู้สมัครสอบภายใน 27 ธ.ค. 52 นี้
Germany ฟรี !ค่าเรียนภาษาก่อนเข้าเรียนโครงการ AYP10

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ