มาดูกัน…29 คำขวัญจาก 29 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ

 

เพื่อนๆ เคยสงสัยรึไม่ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น มีคำขวัญกันทุกมหาวิทยาลัยรึเปล่า วันนี้ ScholarShip.in.th จะพาเพื่อนๆ ไปหาคำตอบกัน

 

คำขวัญของมหาวิทยาลัยนับว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห้นถึงแนวทางในการสอน และธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง บัณฑิตทั้งหลายก็จะมีแนวโน้มไปในทิศทางนั้นๆ เช่นกัน

 

แล้ววันนี้เราเลยได้รวบรวม 28 คำขวัญจาก 28 มหาวิทยาลัยมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกันแหละ ว่าแล้วเรามาดูกันเลย

 

1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)
– ความรู้คู่คุณธรรม
– เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน

 
2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
– เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
– ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์ สอนให้ฉันรักประชาชน
– เหลืองของเรา คือ ธรรมประจำจิต แดงของเรา คือ โลหิตอุทิศให้

 
3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)
– ประชาชน คือ เจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์ คือ ภาษีของประชาชน
– เกษตรศาสตร์ คือ ศาสตร์ของแผ่นดิน
– จะมีซักกี่ครุยที่ลุยโคลน

 
4มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University)
– “อตฺตานํ อุปมํ กเร” พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง

 

5มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Srinakharinwirot University)
– “สิกขา วิรุฬหิ สมฺปตฺตา” การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม (Education is Growth)

 

6มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)
– ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น (Ars longa vita brevis)

 

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut’s University of Technology Thonburi)
– “ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ” ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด (The trained man wins)

 
8สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)
– พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

9มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Ramkhamhaeng University)
– รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ
– เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 
10มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
– “อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา” บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกฝนตนเอง

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERAมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo University)
– งานหนักไม่เคยฆ่าคน
– เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชู ประเพณี สามัคคี อาวุโส
– ใฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น

 

12 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Mae Fah Luang University)
– การดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด

 

13มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University)
– วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม
– มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา

 

14มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University)
– วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือ ความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี

 

15มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
– ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูนํ ปณฺฑิโต ชีเว)

 

16มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani University)
– ครองตน ครองคน ครองงาน

 
17มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University)
– สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ (ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข)

 
18มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)
– การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

 

19มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Assumption University of Thailand)
– Labor Omnia Vincit วิริยะ อุสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวง

 
20มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University)
– ความรู้ คู่ความดี

 

21สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)
– การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ

 

22มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (Sukhothai Thammathirat Open University)
– เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

 
23มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)
– ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

 

24มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)
– ปัญญา จริยธรรม นำการพัฒนา

 
25มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (Dhurakij Pundit University)
– แหล่งสร้างปัญญา ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
– บัณฑิตต้องถึงพร้อมทั้งคุณธรรมและคุณวุฒิ

 

26มหาวิทยาลัยหอการค้า (University of the Thai Chamber of Commerce)
– คุณธรรมพัฒนาบัณฑิต คุณภาพวิชาชีพพัฒนาสังคมไทย

 

slidef1สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (National Institute of Development Administration)
– นตฺถิ ปญฺญฺสมา อาภา (ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา)

 
27 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (Huachiew Chalermprakiet University)
– คุณงามความดี บริสุทธิ์คุณ การกระทำความดี

 

SONY DSCมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (Stamford International University)
– The Difference is Real

Source: Manager

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ