มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO มอบทุนเรียนต่อญี่ปุ่น

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO (Honjo International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2012 เรียนที่ประเทศญี่ปุ่นทุนนี้เปิดสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น และต้องไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติส่วนบุคคลดี และมีผลการเรียนที่ดีในระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครที่ได้รับการให้ทุน จะต้องแสดงความมั่นคงในหน้าที่การงานถาวรในบ้านเกิด ภายหลังจากที่จบการศึกษาที่ญี่ปุ่น

ผู้สมัครจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ ซึ่งถือเป็นภารกิจหนึ่งของผู้รับทุน สามารถพูด เขียน อ่าน และใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี การสอบสัมภาษณ์จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1.ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร กรอกข้อความและรับหมายเลขผู้สมัครได้จากเว็บไซต์ www.hisf.or.jp/english/index.html
2.กรอกหมายเลขผู้สมัครบนแบบฟอร์มและส่งส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้คณะกรรมการตัดสินให้ทุนทางไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้
-ใบสมัครขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่ทางมูลนิธิออกให้ ส่วนสำคัญคือการกรอกหมายเลขผู้สมัครและติดรูปถ่ายตามแบบฟอร์ม
-กรอกประวัติส่วนตัวตามแบบฟอร์มที่ทางมูลนิธิออกให้
-กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวตามเอกสารที่ทางมูลนิธิออกให้
-ใบระเบียนการศึกษาในระดับต่าง ๆ หากมีการเทียบโอนหน่วยกิต ต้องแสดงใบระเบียนการศึกษาจากสถาบันก่อนหน้านั้นด้วย (ถ่ายสำเนาได้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
-เขียนแผนการวิจัยเป็นภาษาญี่ปุ่น รวมไปถึงแผนงาน หรือโครงงานที่ต้องการทำในระหว่างศึกษา รวมไปถึงผลงานวิจัยในอดีต ไม่มีการจำกัดเนื้อหานำเสนอ จะพิมพ์หรือเขียนด้วยมือก็ได้
-จดหมายรับรองจากอาจารย์จำนวน 1 ฉบับ (จดหมายรับรองควรกล่าวถึงผลงานทางวิชาการ ความประพฤติ และโอกาสที่ดีในอนาคต) ไม่มีการจำกัดเนื้อหาและรูปแบบนำเสนอ
-มีหนังสือหรือหลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาของสถาบันในประเทศญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนาได้พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.เอกสารการยื่นขอทุนการศึกษาจะไม่ส่งคืน แม้ว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน
4.ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของผู้สมัคร จะไม่ถูกนำไปใช้ในการอื่น ๆ โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องของทุนดังกล่าว ทางมูลนิธิจะทำการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
5.ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ผู้สมัครควรจะตรวจสอบเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เนื่องจากคณะกรรมการจะไม่พิจารณาเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่ครบตามกำหนด
6.ทางมูลนิธิจะประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนรอบแรกในวันที่ 31 มกราคม 2012 ทางเว็บไซต์ www.hisf.or.jp/english/index.html ก่อนที่จะนัดหมายเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

จำนวนเงินทุนและระยะเวลาของการให้ทุน
1.200,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 1-2 ปี
2.180,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี
3.150,000 เยนต่อเดือน เป็นเวลา 4 หรือ 5 ปี

-ระยะเวลาของการให้ทุน เป็นไปตามช่วงเวลาของการศึกษา ซึ่งทางตัวผู้รับทุนเอง ต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดี โดยผู้รับทุนจะได้สิทธิ์สามารถเลือก 1 หรือ 2 ตัวเลือก
-การขยายเวลาของการรับทุนไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขเบื้องต้น แต่อาจจะทำได้ เมื่อช่วงเวลาของการรับทุนเริ่มต้นขึ้นแล้ว
ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อาทิ ค่าเดินทางไปสัมมนา

เงื่อนไขการรับทุน
ผู้สมัครไม่อยู่ในระหว่างการสมัครขอรับทุนอื่นใด ระหว่างการสมัครขอรับทุนจากมูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ HONJO
ผู้รับทุนไม่มีสิทธิ์สมัครทำงานในขณะที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ยกเว้นงานไม่เต็มเวลาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้แปลหรือล่าม

วันหมดเขตรับสมัคร
สมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน เริ่มการให้ทุนในเดือนเมษายนปีถัดไป

ผู้สนใจส่งใบสมัครไปที่
Honjo International Scholarship Foundation
1-14-9, Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0063
Tel. +81-3-3468-2214
Fax +81-3-3468-2264
Website: www.hisf.or.jp
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ