มูลนิธิฟุลไบร์ท มอบทุน นักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับป.ตรี

สถาน ทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปราย เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน)
ประเภทที่ 2 ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือน)

คุณสมบัติของผู้สมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา
1.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 24 ปี
2.เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สำเร็จภาคการศึกษาที่ 1แล้วถึงชั้นปีที่ 3 (โดยจะต้องเหลืออีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อจำกัดในการเข้าชั้นเรียนระดับปริญญาตรี)


3.เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่กำหนดซึ่งเป็นเจ้าภาพที่ตั้ง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช)หรืออยู่ใกล้ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corner) ซึ่งเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย
4.มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 500 ขึ้นไป (paper-based)หรือ 61 สำหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (iBT) หรือ 173 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer-based) (ถ้าไม่มีผลสอบคะแนน TOEFL สามารถสมัครได้ เพราะจะมีการจัดสอบ ITP TOEFL ให้กับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น)
5.มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ
7.ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ประโยชน์ที่จะได้รับสำหรับทุน Global Undergraduate Exchange Program
1.ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 – 4 สัปดาห์ ในสหรัฐฯ ก่อนเข้ารับทุนการศึกษา
2.รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
3.เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในสถานศึกษาและพักร่วมกับเพื่อนนักศึกษาชาวอเมริกัน
4.ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนเป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
5.มีโอกาสได้ฝึกงานในสาขาที่กำลังศึกษาหรือในสายงานที่วางแผนไว้

เอกสารประการสมัคร
1.ใบสมัคร 1 ชุด พร้อม personal statement (หน้า 6)
2.หนังสือแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี (ผลการเรียนจนถึงปัจจุบัน)
3.จดหมายรับรอง 3 ฉบับ
4.สำเนาคะแนนสอบ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
5.หนังสือเดินทาง ที่มีวันหมดอายุไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก)

วันหมดเขตรับสมัคร
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2009

ผู้สนใจสมัครชิงทุนการศึกษา สามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครจากเอกสารแนบในเว็บไซต์ของสถานทูตฯ http://bangkok.usembassy.gov และจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org และส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารสำคัญมายัง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)? อาคารไทยวา 1 ชั้น 3 เลขที่ 21/5 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-0581-2 โทรสาร 0-2285-0583

อนึ่ง มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับสถานทูตฯ ในกระบวนการคัดเลือกเท่านั้น ผู้ได้รับทุนจะถือได้ว่าเป็นศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ ไม่ใช่นักเรียนทุนฟุลไบรท์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ