มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประกาศมอบทุนป.ตรีกว่า 200 ทุนด้วยกัน 2557

ทุนการศึกษาต่อไปที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ เป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดกันเลยดีกว่า

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งเปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี ทุกๆ สาขาวิชาเลยครับ

สำหรับทุนการศึกษานี้จะมีจำนวนทั้งหมดกว่า 200 ทุนด้วยกันนะครับ ซึ่งแต่ละทุนจะมีมูลค่าทุนละ 25,000 บาท ครับผม

 

 

m_DSC02016

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ ฐานะครอบครัวยากจน
 – ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับปานกลาง – ระดับดี ( ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป ) มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (เกรดเฉลี่ย ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป)
 – ความประพฤติดี
 – ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 – ไม่ได้อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่
 – สามารถสละเวลาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ได้

 

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัครขอรับทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
– เรียงความ 1หน้ากระดาษ
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ สําเนาบัตรนักศึกษาพร้อมลายเซ็นรับรอง
– สําเนาผลการเรียนของทุกภาคการศึกษาจากสถานศึกษาปัจจุบัน โดยใบแสดงผลการเรียนจะต้องได้การรับรองจาก มหาวิทยาลัยเท่านั้น
– สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา บิดา และมารดา
– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของบิดามารดา พร้อมลายเซ็นรับรอง
– จดหมายรับรองจากอาจารย์3 ฉบับ
– เอกสารรับรองรายได้ของครอบครัว/ เงินเดือนของผู้ปกครอง โดยให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรองรายได้
– พนักงาน ลูกจ้างเอกชน/บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ใช้หนังสือ รับรองรายได้จากหน่วยงาน โดยเจ้าของกิจการหรือผู้จัดการรับรองรายได้
– อาชีพอิสระ ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้ตามแนบพร้อมกับบัตรข้าราชการ โดยต้องมีผู้ใหญ่บ้าน หรือข้าราชการระดับ 5 ขึ้นไป ลงนามรับรอง
– หนังสือรับรองแสดงการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับฯ ทุนหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

 

11045_20130410p1

 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ใบสมัคร  และนักศึกษาต้องกรอกแบบฟอร์มที่ กรอกแบบฟอร์ม ในทุกปีที่ได้รับทุนและส่งกลับไปที่อีเมลล์ [email protected] หรือ แฟกซ์ 0-2251-1605 ครับ

 

สำหรับทุนการศึกษานี้ก็จะมีกำหนดการณ์ในการปิดรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้เท่านั้นนะครับ โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ