มูลนิธิ Fulbright ฟุลไบรท์เปิดรับสมัครทุนการศึกษาปริญญาโท ศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา

มูลนิธิ การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครชิงทุน Open Competition Scholarship Program เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทยังสถาบันการศึกษาในสหรัฐ ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 9 ทุน

โดยเปิดรับสมัครทุกสาขา ยกเว้นแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง

จาก จำนวนทุนการศึกษาทั้ง 9 ทุนดังกล่าว มูลนิธิฟุลไบรท์จะให้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุนแก่ผู้สมัครซึ่งมาจากครอบครัวรายได้น้อยในเขตท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาให้ทุน 1 ปี และอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้ทุนในกรณีเหมาะสม นอกจากนี้มูลนิธิฟุลไบรท์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้จัดสรรทุน Fulbright-SET จำนวน 2 ทุน แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นและประสงค์เข้าศึกษาต่อด้านวิศวกรรมการเงิน เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร และนิติศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพแข็งแรง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 หรือเทียบเท่า
4. มีผลคะแนนสอบ TOEFL (iBT อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ computer-based TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน หรือ paper-based TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน) สอบระหว่างเดือนมีนาคม 2551-กุมภาพันธ์ 2553
5. พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ในประเทศไทย
6. มีความประสงค์จะศึกษาต่อยังสหรัฐในภาคการศึกษา 2553 ทั้งนี้ ไม่รับสมัครนักศึกษาที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในสหรัฐ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.สอบถามได้ที่ 0-2285-0581-2

หรือที่http://www.fulbrightthai.org/knowledge/read.asp?id=475&type=application

ที่มา : http://news.interscholarship.com/content.php?id=807

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ