ม.ไอโอวา ร่วมกับ สกว. มอบทุนวิจัย

Iowa State University-ISU และ สกว.ได้มีข้อตกลงหลัก ที่จะร่วมกันสนับสนุนผู้รับทุน คปก. (นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาไทย และอาจารย์ ISU) จำนวน 12 โครงการในเวลา 5 ปี (2552-2556) และ College of Agriculture and Life Sciences (CA&LS) ได้มีข้อตกลงเสริมโดยจะจัดที่พัก ให้อาจารย์ไทยที่ไป ISU เป็นเวลา 1 สัปดาห์ จำนวน 5 ทุน และให้อาจารย์ของ CA&LS สามารถขอทุนค่าเดินทางจาก CA&LS และ ISU ได้

สำหรับศูนย์วิจัย 23 แห่งนั้นก็มีความหลากหลายและครอบคลุมแขนงวิชาต่างๆ มากเช่น

– Biosafety
– Agricultural Instruction and Technology Transfer
– Agricultural Law and Taxation
– Designing Foods to Improve Nutrition
– Sustainable Rural Livelihoods
– Food Safety and Security
– Beef
– Pork Industry
– Rural Policy
– Seed Science

ขอให้ผู้รับทุน คปก. ที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนตามข้อตกลงนี้

จัดเตรียมใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครจำนวนอย่างละ 2 ชุดและนำส่งให้ คปก. โดยขอให้ส่งเอกสารแผนความร่วมมือกับอาจารย์ต่างประเทศและแผนการเดินทาง

ตามแบบฟอร์มในเอกสารแนบสัญญาหมายเลข 3 และ 4 ไปพร้อมกันด้วย

ทั้งนี้ เนื่องจาก จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งให้ ISU พิจารณาด้วย จึงขอให้ส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4 เดือน สำหรับการขอทุนค่าเดินทางของอาจารย์ ISU จาก CA&LS และ ISU นั้น ขอให้อาจารย์ ISU ปฏิบัติตามระเบียบของ ISU

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากโครงการ คปก. ที่
E-mail: trfrgj@trf.or.th
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย Iowa State University:
http://www.iastate.edu/
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์:
http://rgj.trf.or.th/download/Application_for_research_training_Iowa.rar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ