รัฐบาลจีนมีทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน ประจำปี 2009เปิดรับถึง 30เม.ย.2009

โครงการให้ทุนของรัฐบาลจีน ภายใต้กระทรวงศึกษาจีนMinistry of Education of China (MOE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและสร้างความเข้าใจทางการศึกษาระหว่างประเทศ

โดยตามกฎของการให้ทุนนั้นนักเรียนต่างชาติที่ไม่สามารถใช้ภาษาจีนได้ ต้องเรียน Chinese language courses เป็นเวลา 1-2 ปี ก่อนเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาปกติ โดยผู้สมัครขอทุนเรียนทางด้าน science, engineering, agriculture, medicine (western medicine), economics, management and law ต้องเทคคอร์สภาษาจีน เป็นเวลา 1 ปี ส่วนคนที่จะเรียนทางด้าน literature, history, philosophy, and medicine (traditional Chinese medicine, Chinese herb medicine) ต้องเรียนภาษาจีน 2 ปี

ใน บางมหาวิทยาลัยในจีน มีบางสาขาที่เปิดศึกษาวิจัย สำหรับนักวิชาการทั่วไป นักวิชาการระดับสูง ตลอดจนบัณฑิตศึกษา ที่สามารถทำการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ ผู้สนใจเพื่อขอทุนทางด้านเหล่านี้ ต้องเข้าไปดูในรายละเอียดที่? Directory of Chinese Higher Institutions Admitting International Students under Chinese Government Scholarship Program and Academic Programs หรือที่เว็บไซต์ http://www.csc.edu.cn/Lianhua

สำหรับระยะเวลาของทุนในทุกประเภท จะเป็นไปตามกำหนด โดยไม่มีการขยายเวลาออกไปแต่อย่างใด ส่วนการสมัครผู้ขอทุนสามารถ สมัครได้ที่หน่วยงานสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศของผู้สมัคร ซึ่งโดยปกติระยะเวลาของการสมัครจะอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงเมษายนทุกปี

คุณสมบัติหลักของผู้สมัครขอทุน
1.ไม่มีสัณชาติจีน และมีสุขภาพสมบูรณ์
2.ผู้สมัครระดับปริญญาตรี ต้องจบมัธยมปลาย อายุไม่เกิน 25 ปี,ระดับปริญญาโท ต้องจบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี,ระดับปริญญาเอก ต้องจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี
3.ทุนเรียนภาษาจีน ต้องจบอย่างน้อยมัธยมปลาย หรืออนุปริญญา อายุไม่เกิน 35 ปี
4.ระดับนักวิชาการทั่วไป ต้องจบอย่างน้อยปริญญาตรีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่เกิน 45 ปี
5.ระดับนักวิชาการระดับสูง ต้องจบปริญญาโท หรือสูงกว่านั้น มีฐานะระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือสูงกว่านั้น อายุไม่เกิน 50 ปี

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
– กรณีเป็น Full scholarship จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียน ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำการทดลองระหว่างศึกษา และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
-มีเงินเดือนให้ทุกเดือน คิดเป็นเงินหยวน(CNY Yuan per month) ดังนี้ Undergraduates: CNY 1,400 Yuan,Chinese language students: CNY 1,400 Yuan,Master degree students, general scholars: CNY 1,700 Yuan,Doctoral degree,students, senior scholars: CNY 2,000 Yuan
-มีเงินสำหรับ settlement ในช่วงแรกของการสมัครเข้าศึกษา โดยมีจำนวนคือ? CNY 1,000 Yuan for new students who will study in China up to six months \CNY 1,500 Yuan for new students who will study in China for one academic year or more
-เงินช่วยเหลือเรื่องรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ
-เงินช่วยเหลือด้านเดินทาง

ส่วนทุนที่เป็น Partial scholarship ก็จะมีบางข้อ ที่ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับเหมือนกับทุนเต็มจำนวน หรือ Full scholarship

ผู้สนใจสมัครขอทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถกรอกใบสมัครเป็นภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.csc.edu.cn และหลักฐานต่าง ๆ ต้องดำเนินการส่งไปยังสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2009

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ