รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนเรียนต่อป.ตรี โครงการ MEXT Scholarship

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในโครงการ Monbukagakusho : MEXT Scholarship ให้แก่นักเรียนไทยที่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2012? ซึ่งทุนนี้มอบให้เป็นประจำทุกปี

โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้
– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
– อายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2538)
– สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และจบการศึกษาในเดือนมีนาคมของปีที่เริ่มรับทุนการศึกษา
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA)ไม่ต่ำกว่า 3.80 กรณีที่เกรดเฉลี่ยไม่ถึงนั้น มีข้อยกเว้นให้ดังนี้
1.คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับมัธยมปลาย สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1 หรือ 2 หรือมีผลสอบภาษาญี่ปุ่นของการสอบเพื่อการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคะแนนเทียบเท่าผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือ 2
2.คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับมัธยมปลาย สำหรับผู้ที่มีผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 ขึ้นไป

ทุนนี้มอบให้รวมทั้งสิ้น 5 ปี ซึ่งรวมการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี สำหรับสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ จะขยายเวลาให้ทุนเป็น 7 ปี

ผู้รับทุนจะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน เดือนละ 123,000 เยน? (เพิ่มค่าครองชีพให้เดือนละ 2,000 หรือ 3,000 เยน แก่ผู้ที่ศึกษาหรือวิจัยในพื้นที่ที่กำหนดเป็นพิเศษ แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณประจำปีของแต่ละปี) ค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นค่าลงทะเบียนเรียน สอบ หรืออื่น ๆ จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียเงิน

รับสมัครช่วงวันที่ 13-21 มิถุนายน 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
เลขที่ 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2207-8504 (นางสาวสุพัตรา โพธิ์ทอง)
โทรสาร 0-2207-8512
Website: www.th.emb-japan.go.jp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ