รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับธนาคารโลก มอบทุนเรียนต่อปริญญาโท

ทุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและธนาคารโลก สำหรับการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2012-2013 เพื่อส่งเสริมการศึกษาขั้นสูง สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเสริมสร้างศักยภาพในประเทศกำลังพัฒนา

ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่ธนาคารโลกกำหนดไว้ ควรเลือกหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์ สุขภาพ การศึกษา การเกษตร สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาของหลักสูตรการเรียนไม่เกิน 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน
– เป็นผู้สมัครสัญชาติไทย
– อายุไม่เกิน 42 ปี เกิดหลังวันที่ 31 มีนาคม ปี พ.ศ.2513
– ประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
– ต้องไม่สมัครหลักสูตรต่อไปนี้ MBA, MDs, M.Phil. หรือ Ph.D.
– ต้องไม่สมัครขอทุนในสาขากฎหมาย เช่น J.D., L.L.M. หรือ S.J.D. ยกเว้นสาขา L.L.M. ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม หรือการพัฒนาธรรมาภิบาล

รายละเอียดการให้ทุน ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ประกอบด้วยค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 เที่ยว ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าประกันสุขภาพ ค่าหนังสือและค่าครองชีพ ทุนนี้ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัว หลักสูตรเสริมหรือการฝึกอบรม การฝึกอบรมภาษา ค่าเดินทางระหว่างการศึกษาและวิจัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา หรือการฝึกงาน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์

ช่วงเวลาการสมัคร สมัครก่อนสิ้นเดือนมีนาคมของทุกปี

ขั้นตอนการสมัคร กรอกรายละเอียดต่างฯ ในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน)

สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ทางการ Website: www.worldbank.org
ส่งสำเนาเอกสารการสมัครที่จำเป็นไปยัง
The World Bank Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program
1818 H Street, NW – MSN J4-402 Washington, DC 20433 USA
(ไม่รับเอกสารการสมัครทางโทรสารหรืออีเมล์)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ