รัฐบาลญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษา Japanese Government Scholarship ประจำปี 2553

รัฐบาล ญี่ปุ่นให้ทุนการศึกษา Japanese Government (Monbukagakusho) Scholarship ประจำปี 2553 เพื่อศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยคานาซาวะ (Kanazawa University) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดหลังวันที่ 2 เมษายน 2518
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ผู้สมัครที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนกันยายน 2553 มีสิทธิสมัครขอทุน) และมีความสามารถด้านวิชาการเทียบเท่ากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของญี่ปุ่น
4. ผู้สมัครต้องศึกษาในสาขาเดียวกับที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
5. มีสุขภาพกายและจิตแข็งแรงที่เอื้อต่อการศึกษาต่อ
6. ผู้ สมัครที่มีข้อจำกัดด้านภาษาญี่ปุ่น แต่ประสงค์จะศึกษาต่อในสาขาที่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถด้านภาษา เช่น ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ หรือกฎหมาย จะไม่ได้รับการพิจารณา ยกเว้นในกรณีพิเศษ
7. ผู้สมัครต้องเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 1-2 ตุลาคม 2553


เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ดูรายละเอียดได้ที่ www2.kmutt.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ