รัฐบาลตุรกี มอบทุนการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน

รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2009/2010 จำนวน 2 ทุน แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศตุรกี

ซึ่งการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะดำเนินการโดยคณะกรรมการร่วม และมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีฯเป็นกรรมการด้วย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกทุนการศึกษา มีดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติ ผู้ที่สมัครรับทุนจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี(เฉพาะปีการศึกษา 2550-2551) มีผลการเรียนดี(เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป) ภาษาอังกฤษดี ไม่เป็นบุคคลทุพพลภาพและไม่มีโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคเอดส์และโรคตับอักเสบซี
2.เอกสารการสมัครได้แก่ ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์: http://digm.meb.gov.tr พร้อมเอกสารผลการศึกษาและรายงานผลการตรวจสุขภาพที่แปลเป็นภาษาตุรกี
3.กำหนดการสอบคัดเลือก ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2552 (จะแจ้งกำหนดที่ชัดเจนให้ผู้สมัครทราบต่อไป)

ในการนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถาม และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารต่าง ๆ ได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ(สป.) สำนักปลัดกระทรวงศึกษา
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร: 02-628-5646 ต่อ 115

ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2552

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ