รัฐบาลนอร์เวย์ ให้ทุนนักเรียนไทย ระดับป.โท-ป.เอก

โครงการ Quota Scheme เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดยสำนักงานการอุดมศึกษาประเทศนอร์เวย์ (Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education) มอบให้กับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา อันได้แก่ ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เพื่อศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์ และนำความรู้ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมื่อสำเร็จการศึกษา

ปัจจุบันโครงการโควตาให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1,100 ทุน แบ่งออกเป็นทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา 800 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง 300 ทุน? แต่ละปีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในนอร์เวย์จัดสรรโควตารับนักเรียนทุนจากต่างประเทศจำนวนหนึ่งของนักศึกษาโควตา โดยทั่วไปเป็นโควตาที่ให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเปิดให้ทุนทุกสาขา? นอกเหนือจากนี้ยังมีทุนฝึกอบรมวิชาชีพหรือทุนระดับปริญญาตรีให้บางส่วน หลักสูตรส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในนอร์เวย์ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการนี้ โดยจะต้องดำเนินการยื่นขอทุนผ่านทางสถาบันนั้น ๆ? ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป แต่อาจยกเว้นให้บางรายที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ก่อนวันเดินทาง
3.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต้องได้รับการศึกษาอย่างต่ำ 2 ปี ในระดับการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) จากประเทศบ้านเกิดของตน
4.มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500/550 (170 ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 (6.0 ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์)
5.หากศึกษาเป็นภาษานอร์เวย์ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ Bergenstest ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ Norwegian Language Course Level 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ E หรือต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยม โดยได้ผลการสอบวิชาภาษานอร์เวย์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 2ค่าใช้จ่ายสิ่งที่จะได้รับจากทุนะ
ทุนเต็มจำนวน โดยได้รับเงินทุนเทียบเท่ากับนักเรียนชาวนอร์เวย์ ประมาณ 30% ของทุนการศึกษา เป็นทุนให้เปล่า และ 70% เป็นเงินกู้ยืม แต่ทั้งนี้หากผู้รับทุนเรียนจบและกลับไปทำงานในประเทศของตน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปรกติ

ทุนนี้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศนอร์เวย์ ในกรณีที่ระยะเวลาของหลักสูตรนานกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและยื่นใบสมัครขอรับทุนที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันนั้น ๆ ได้โดยตรง

กรุณาศึกษารายละเอียดของทุนใน http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/Development-cooperation/Quota-Scheme
และสามารถค้นหาทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://studyinnorway.no/Tuition-Scholarships/Scholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ