รัฐบาลประเทศคูเวต มอบทุนป.ตรี 2010/2011

คูเวตจะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2010/2011 จำนวน 2 ทุน ในสาขาอิสลามศึกษา (Shari?a) ศึกษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ โดยกำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาคัดเลือกในชั้น ต้น

และส่งรายชื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

1.เงื่อนไขผู้สมัคร
1.1 เป็น บุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในคูเวตระหว่างสมัครรับทุน
1.2 จบการ ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ซานาวี) แล้วไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2553
1.3 มีผลการเรียนดี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 หรือเกรดเฉลี่ย 3.00 สำหรับสายศิลปะ และสำหรับสายวิทย์
1.4 ไม่เคยได้รับ ทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของคูเวตมาก่อน

2. เอกสารการสมัคร
2.1 ใบสมัคร ขอรับทุนให้ระบุคณะที่ต้องการเพียง 1 สาขา
2.2 สำเนาหนังสือเดินทางที่มี อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.3 ประกาศนียบัตรและใบแสดงผลการเรียน พร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
2.4 สำเนาสูจิบัตรพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
2.5 สำเนา ทะเบียนบ้านพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
2.6 ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิดพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
2.7 ใบรับรอง ความประพฤติพร้อมคำแปลภาษาอาหรับ
2.8 รูปถ่ายขนาด 4X6 ซม. จำนวน 10 รูป

หมายเหตุ? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 115

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ