รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ มอบทุนระดับมัธยมศึกษา

ทุนการศึกษา ระดับนี้มอบให้แก่นักเรียนที่เรียนดี เพื่อเข้าศึกษต่อในโรงเรียนชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อปูทางไปสู่การสอบประกาศนียบัตรการศึกษาทั่วไป (ระดับสูง เทียบเท่าม.6) เป็นการมอบโอกาสแก่คนรุ่นใหม่ในประเทศอาเซียนได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็ม ที่

คุณสมบัติของผู้ขอสมัครรับทุนการศึกษา
– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– ผู้ขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม และต้องมีผลการศึกษาที่ดีในระดับมัธยมศึกษาปีที่สอง หรือมัธยมศึกษาปีที่สามด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00
– ผู้ขอสมัครรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ห้า และต้องมีผลการศึกษาที่ดีในระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่ หรือมัธยมศึกษาปีที่ห้า ด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00
– เป็นผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และหากมีการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดของทุนการศึกษา
– เงินประจำปี 2,200 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 51,300 บาท (สำหรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่สาม) และ 2,400 เหรียญสิงคโปร์? หรือประมาณ 56,000 บาท (สำหรับทุนการศึกษาปีที่ห้า) พร้อมที่พักอาศัยและอาหาร
– เงินค่าขนย้าย (มอบให้ครั้งเดียว) 400 เหรียญสิงคโปร์ หรือประมาณ 9,300 บาท
– ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
– ค่าธรรมเนียมการสอบประกาศนียบัตรการศึกษาทั่วไประดับสูง (มอบให้ครั้งเดียวแก่ผู้มีสิทธิสอบ)
– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับสิงคโปร์ มอบให้ก่อนและหลังสิ้นสุดทุนการศึกษา
– อุดหนุนค่ารักษาพยาบาล
– ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
ทุนการศึกษานี้ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ตามที่อยู่ดังนี้
– สถานทูตสิงคโปร์? 129 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ 10120
– กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10300

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาที่ต้องการรับใบสมัครทางไปรษณีย์จากสถานทูต สิงคโปร์ ต้องแนบจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเองพร้อมติดแสตมป์มาด้วย (ขนาดซองขั้นต่ำคือ 16 ซมx 23 ซม.)

ใบสมัครพร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก เวปไซต์ www.moe.gov.sg/aseanscholarships/abtThailand.htm

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ