รัฐบาลฝรั่งเศส ให้ทุนไอเฟลประจำปี 2011-2012

ทุน รัฐบาลฝรั่งเศสไอเฟลเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1999 เพื่อสรรหานักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยมให้เข้ามาศึกษา ในระดับปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศฝรั่งเศส โดยในแต่ละปีจะมีทุนให้ทั้งหมด 350-400 ทุนทั่วโลก และไม่มีการกำหนดจำนวนทุนที่จะให้ในแต่ละประเทศ

สาขาที่เปิดให้ทุนมีดังนี้
1. วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Engineering and Applied Sciences)
2.บริหารการจัดการ (Management)
3.กฎหมายและรัฐศาสตร์ (Law and Political Sciences)

เงื่อนไขในการสมัคร
– ต้องเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หรือจบปริญญาตรีตามสาขาที่กำหนด และมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 (สำหรับผู้ที่จบปริญญาโทแล้วสามารถยื่นเสนอโครงการวิจัย หรือ Proposal project แนบมาด้วย)
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– ผู้สมัครที่ต้องการเป็นอาจารย์หรือนักวิจัย จะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้สมัครที่สนใจและมีคุณสมบัติตรง กรุณายื่นเอกสารสมัคร
ได้ดังต่อไปนี้

สาขากฎหมาย หรือ สาขารัฐศาสตร์ (กรุณายื่นเอกสารดังต่อไปนี้มาที่หน่วยงาน CampusFrance ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -30 กันยายน 2010)
– จดหมายแสดงเจตจำนงสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ 1 ฉบับ(Motivation Letter or Statement of purpose) กำหนด 1-2 หน้า A4 เท่านั้น
– ประวัติการศึกษาและการทำงาน 1 ฉบับ (R?sum? or Curriculum vitae)
– ผลการเรียนและหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (Transcript)
– จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับ (Recommendation letter)
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
– ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL หรือ IELTS) หรือภาษาฝรั่งเศส (DELF B2 / DALF C1)

สาขาบริหารธุรกิจ
ผู้ที่สนใจขอทุนจะต้องมีคะแนน GMAT 700 คะแนนขึ้นไป และต้องเข้าไปกรอกใบสมัคร โดยผ่านเว็บไซต์ www.sai.ccip.fr ตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ถึง ต้นเดือนพฤศจิกายน 2010 และส่งเอกสารโดยตรงไปยังสถาบันตามที่อยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องการและระเบียบการสมัครจะระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
จะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครโดยผ่านเว็บไซต์ www.nplusi.com ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2010 เป็นต้นไป และนำเอกสารมายื่นที่หน่วยงาน CampusFrance ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2010 ซึ่งรายละเอียดของเอกสาร ที่ต้องการและระเบียบการสมัครจะระบุไว้ในเว็บไซต์แล้ว

ประกาศผล พร้อมกันผ่านทาง www.egide.asso.fr/eiffel
ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2011

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ