รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย

สหพันธ์รัฐสวิตเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครคัดเลือกรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย ที่สามารถเลือกขอทุนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 10 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยี 2 แห่งที่ร่วมโครงการของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ช่วงเวลาของมอบทุน ปรกติแล้วมีระยะเวลา 9 เดือนต่อปีการศึกษา ทุนระดับปริญญาโทสูงสุดไม่เกิน 2 ปี (3-4 ภาคการศึกษา) มีโอกาสขยายเวลาออกไปอีก โดยพิจารณาจากผลการเรียนในปีแรก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี (เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคมปี พ.ศ.2520)
– ผู้สมัครต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทแล้ว เมื่อเริ่มรับทุนการศึกษา โดยส่งผลการเรียนไปยังสถานทูตเป็นหลักฐานในการพิจารณา ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องผลการเรียนดีเยี่ยม
– ก่อนดำเนินการส่งหลักฐานการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องติดต่อไปยังมหาวิทยาลัยและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัย มหาวิทยาลัยอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมบางอย่างที่จะเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
– ต้องไม่สมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 1 แห่ง
– ต้องไม่เรียนอยู่แล้วในชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเทคโนโลยีในสวิตเซอร์แลนด์
– ผู้สมัครต้องมีความชำนาญทางด้านภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส หรืออิตาเลียน และผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษา หรืออาจต้องเรียนโปรแกรมเสริมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสถาบันการศึกษา

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
– แ – www.unibas.ch/
– Universit?t Bern – www.unibe.ch/
– Universit? de Fribourg – www.unifr.ch/
– Universit? de Gen?ve – www.unige.ch/
– ?cole Polytechnique F?d?rale de Lausanne – www.epfl.ch/
– Universit? de Lausanne – www.unil.ch/
– Universit?t Luzern – www.unilu.ch/
– Universit? de Neuch?tel – www.unine.ch/
– Universit?t St. Gallen – www.unisg.ch
– Eidgen?ssische Technische Hochschule Z?rich – www.ethz.ch/
– Universit?t Z?rich – www.uzh.ch/
– Universit? della Svizzera italiana – www.usi.ch/

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัคร (ต้องเป็นใบสมัครต้นฉบับที่พิมพ์และพรินท์เท่านั้น ไม่รับใบสมัครที่กรอกด้วยลายมือ)
– สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาในระดับปริญญา
– หนังสือรับรองจากอาจารย์ 2 ท่านในประเทศของผู้สมัคร
– สำหรับทุนวิจัย ต้องยื่นแผนงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ไม่เกิน 5 หน้า) รวมถึงภาพรวมของโครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการจนถึงขณะนี้ที่อาจเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การคัดเลือก ส่วนหลักสูตรปริญญาโท ต้องเขียนบรรยายเหตุผลของการศึกษาต่อในสวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางอาชีพที่เลือกในอนาคต และแผนการประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว
– ประวัติโดยสังเขป
– ผู้รับทุนวิจัยต้องแสดงหนังสือรับรองจากอาจารย์ของสถาบันที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ส่วนผู้รับทุนปริญญาโทต้องมีประกาศนียบัตรด้านภาษา
– ใบรับรองสุขภาพ (ตามแบบที่ขอรับจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์)
– สำเนาหนังสือเดินทาง และหลักฐานอื่น ๆ
– สำหรับทุนการศึกษาสาขากราฟิกส์และศิลปะประยุกต์ และดนตรีต้องมีเอกสารแสดงความสามารถ เช่น สำเนาหรือรูปภาพผลงาน การเล่นดนตรีบันทึกลงแผ่นซีดี 3 สไตล์ที่แตกต่าง
หากหลักฐานใดไม่ได้เขียนเป็นภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลียน หรืออังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาดังกล่าวส่งประกอบมาด้วย กรุณาอย่าส่งเอกสารที่เป็นแผ่นพลาสติก ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์และเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับพิจารณา

ช่วงเวลาการรับสมัคร
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ประมาณกลางเดือนธันวาคม

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ เลขที่ 35 ถนนวิทยุ(เหนือ) กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2674-6900 โทรสาร: 0-2674-6901 E-mail: ban.vertretung@eda.admin.ch

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/Thailand_en.html

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ