รัฐบาลสิงคโปร์ มอบทุนเรียนต่อประเทศสิงคโปร์ระดับมัธยมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีผลการ เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นลักษณะทุน ให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน (ค่าเล่าเรียน ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และค่าเบี้ยเลี้ยง) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 เมษายน 2554

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย มีเกรดเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 หากมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี และมีประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.ระดับ Secondary Three ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือ 3
3.ระดับ Pre-University ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้รับทุน
1. ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พัก ตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษา
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)? ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.moe.gov.sg/education/scholarships/asean/thailand

การสมัคร
ขอรับใบสมัครทุนการศึกษาด้วยตนเอง ได้ที่? สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ? ถนนราชดำเนินนอก? ดุสิต กทม. 10300 โทร. 0- 2281 -6370 ต่อ 106-108

วิธีส่งใบสมัคร
กรอกรายละเอียดในใบสมัคร ส่งพร้อมเอกสารประกอบ (ที่จัดแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว) ไปยัง Ministry of Education? School Placement and Scholarships Branch Level 3, Podium Block? 1 North Buona Vista Drive Singapore 138675 (ASEAN Scholarships (THAILAND) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2554

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ