รัฐบาลออสเตรีย มอบทุนดุริยางคศิลป์

รัฐบาล ของสาธารณรัฐออสเตรีย ประกาศให้ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์(คลาสสิก) โดยเปิดรับทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ อาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้มีใจรักดนตรี ที่จะไปเพิ่มพูน ความรู้ ความชำนาญในประเทศที่ได้ชื่อว่า เป็นดินแดนแห่งดนตรีคลาสสิกอย่างแท้จริงของยุโรป

ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์นี้ มีระยะเวลาของทุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระยะยาว 9 เดือน และระยะสั้น 1 เดือน โดยทางกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของออสเตรีย จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายภายในประเทศออสเตรีย คือ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าประกันสุขภาพ ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของไทย จะรับผิดชอบ ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ออสเตรีย

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
University of Music and Performing Arts Vienna
University of Music and Dramatic Arts, Mozarteum in Salzburg
University of Music and Dramatic Arts, Graz

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดุริยางคศิลป์(คลาสสิก)
– อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับประเภท Voice หรืออายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับประเภท Instrument
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาดุริยางคศิลป์(คลาสสิก) หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4
– สามารถขับร้องเพลง หรือเล่นดนตรีสากลที่สมัครได้อย่างดีเยี่ยม

ในการพิจารณาคัดเลือก จะดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนด้านดนตรีของมหาวิทยาลัยของออสเตรีย โดยการสัมภาษณ์และให้ผู้สมัครแสดงความสามารถในการขับร้องหรือเล่นเครื่อง ดนตรีสากล ซึ่งหากมีผู้สมัครจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาคัดกรองเบื้องต้นชั้นหนึ่งก่อน

กำหนดการสอบ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553? โดยสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทราบภายหลัง

ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน จำนวน 6 ชุด พร้อมหลักฐาน (ถ่ายสำเนาได้) โดยหลักฐานมีดังต่อไปนี้
– รายชื่อเพลงที่ได้เรียนมาแล้ว
– เทปบันทึกเสียงการแสดงความสามารถทางดนตรี อย่างน้อย 2 เพลง มีลักษณะเพลงต่างยุคต่างสมัยทางดนตรีคลาสสิก รวมเวลา ประมาณ 30 นาที
– รูปถ่าย(สีหรือขาวดำ) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาทะเบียนรับรองผลการศึกษา(Transcript of records) ระดับอุดมศึกษาทุกระดับที่สำเร็จการศึกษาสำหรับอาจารย์ และตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนถึงปัจจุบันสำหรับนักศึกษา
– หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
– ในกรณีที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ในสาขาดุริยางคศิลป์(คลาสสิก) จำนวน2 คน

ช่วงเวลาของการรับสมัคร
วันที่ 18 มกราคม 2553

ผู้ สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยัง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้จะถือเอาวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางได้ประทับตราเป็นวันสุดท้ายของ การรับสมัครทางไปรษณีย์ หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ชั้น 10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือศึกษารายละเอียดทุนได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักยุทธศาสตร์
อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ http://www.inter.mua.go.th ในหัวข้อ ทุนการศึกษา/ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-6105395-6,02-3545614-5 หรือ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ