รัฐบาลเกาหลีประกาศมอบทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2555

ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ระดับปริญญาตรี จัดขึ้นสำหรับนักเรียนต่างชาติให้มีโอกาสได้ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างประเทศให้ดียิ่งขึ้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดเมื่อเรียนสำเร็จการศึกษา ค่าเทอมและค่าสอบทั้งหมด ค่าใช้จ่ายรายเดือนจำนวน 800,000 วอน ค่าตั้งถิ่นฐานเมื่อแรกเข้า 200,000 วอน ค่าชดเชยเมื่อสำเร็จการศึกษา 100,000 วอน ค่าเรียนภาษาเกาหลี เป็นเวลา 1 ปี (โดยจะจ่ายตรงให้แก่สถาบันการสอนภาษา) และค่าประกันสุขภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– ผู้ขอรับทุนและผู้ปกครองของผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นประชาชนของประเทศที่ขอรับทุน
– ผู้ขอรับทุนจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี (ต้องเกิดหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2530)
– ต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
– ต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันที่ 1 มีนาคม 2555
– ต้องได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
– ไม่เคยได้รับทุนสำหรับเรียนในระดับปริญญาตรีของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีมาก่อน
– ไม่เคยลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีในสาธารณรัฐเกาหลี
– ต้องไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศ
– ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีได้เป็นอย่างดี

เอกสารในการสมัครรับทุน (ตามแบบฟอร์มที่จัดให้) มีดังนี้
– ใบสมัครรับทุน
– NIIED Pledge
– ประวัติและแรงจูงใจในการสมัครรับทุน
– แผนการเรียน
– จดหมายรับรองจำนวน 2 ฉบับ
– ประวัติทางด้านสุขภาพ
– ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ใบรับรองการเป็นประชาชนของประเทศที่ขอรับทุน (ใบเกิด บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น)
– ใบรับรองผลการสอบภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– ใบตรวจสุขภาพ? (มีแบบฟอร์มให้) สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น
– สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น

กำหนดการสอบคัดเลือก
ผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังสำนักความสัมพันธ์
ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
(วงเล็บมุมซองว่า ทุนรัฐบาลเกาหลี)

ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2554

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ วันที่ 11 ตุลาคม 2554 ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับทุน วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อที่โทรศัพท์ 0-2628-5656-8 (ต่อ 115 และ 117)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ