รัฐบาลโมร๊อคโก มอบทุนปริญญาตรี-โท-เอก ในหลายสาขาวิชา

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลโมร๊อคโก มอบแก่นักศึกษาไทย ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยนักศึกษาสามารถเลือกมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาต่อได้ทั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาล และมหาวิทยาลัยเอกชน

สำหรับปี 2554 นี้ รัฐบาลโมร๊อคโกมีทุนให้นักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุน เพื่อศึกษาต่อด้าน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์ กฎหมาย วรรณกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคมและการจัดการ และการฝึกอบรมวิชาชีพ

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้เบื้องต้นดังนี้
1.มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปีสำหรับระดับปริญญาตรี
2.สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอารบิกได้

เอกสารที่ผู้สมัครต้องเตรียม ประกอบด้วย
1.ใบสมัคร
2.สำเนาแสดงผลการศึกษา แปลเป็นภาษาอังกฤษ
3.สำเนาสูติบัตร แปลเป็นภาษาอังกฤษ
4.ใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษ
5.รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ประเทศ ไว้ที่ด้านหลังรูปด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะสมัคร ยังต้องเลือกสาขาวิชาและสถาบันที่สนใจศึกษาต่อในประเทศโมร๊อคโก จำนวน 3 อันดับ โดยต้องเขียนความประสงค์และเหตุผลที่อยากศึกษาต่อประกอบทั้ง 3 อันดับด้วย

ผู้ที่ได้รับทุน จะมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้ประมาณ 88 $US ต่อเดือน ซึ่งจะไม่ครอบคลุมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียนเรียนแต่อย่างใด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เรียนต่อต้องออกค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.amci.ma หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2628-5646 ต่อ 115

สมัครด่วนก่อน 25 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ