รับตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  สำหรับเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับโครงการรับตรงคราวนี้มากจาก...