รับสมัครทุนโครงการ PPP year 2011/2012 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีโครงการวิจัยร่วมมือกับนักวิจัยเยอรมันสมัครขอทุนในโปรแกรม Research Based Mobility Scheme หรือ Project Based Personnel Exchange Programme สำหรับปี 2011/12 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2553

การให้ทุนนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สกว. กับ The German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี โดยจะให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. และนักวิจัยเยอรมันที่ มีโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในการวิจัย

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST (DAAD) AND THE THAILAND RESEARCH FUND (TRF) FOR RESEARCH BASED MOBILITY SCHEME OR PROJECT BASED PERSONNEL EXCHANGE PROGRAMME? (PPP)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– ทีมฝ่ายไทย ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับ อาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของเยอรมนีในการทำโครงการวิจัย ร่วมกัน และยังมีทุน คปก. ในหมวดงวดพิเศษสำหรับการเดินทางต่างประเทศเหลือพอสำหรับกิจกรรมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน นักวิจัยจากทั้งสองฝ่าย

-? ทีมฝ่ายเยอรมัน ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยหลัก (Principal Investigator หรือ PI) ซึ่งเป็นอาจารย์/นักวิจัย ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกไม่เกิน 2 คน

ข้อเสนอที่จะไม่ได้รับการพิจารณา
1. โครงการที่มีแหล่งทุนอื่นให้การสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศแล้ว
2. เป็นการเดินทางเพื่อภารกิจส่วนตัว หรือ การไปฝึกอบรม (Training Programme)
3. การไปประชุมวิชาการ

ทุนที่ให้? ไม่เกิน 20 ทุน/ปี
– เฉพาะค่าเดินทางและค่ากินอยู่เท่านั้น
– แต่ละฝ่ายออกค่าเดินทางเอง (รวมค่าประกันสุขภาพด้วย)
– เจ้าบ้านให้ค่ากินอยู่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น bench fee, ค่าดำเนินการ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าเดินทางในประเทศ

ระยะเวลาที่ DAAD ให้ทุน
2 ปี แต่ถ้ามีความจำเป็น อาจขอขยายเวลาต่อได้อีก 1 ปี โดยต้องส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาขยายเวลาเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ รวมระยะเวลาสูงสุดแต่ละโครงการไม่เกิน 3 ปี การสนับสนุนจาก DAAD เริ่มได้เร็วที่สุดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554

การพิจารณาให้ทุน
ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ายจะพิจารณาข้อเสนอโครงการ และหารือร่วมกัน ซึ่งจะทราบผลในราวเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป ทั้งนี้ PI (Principal Investigator) แต่ละฝ่ายจะต้องสมัครกับผู้ให้ทุนฝ่ายของตนภายในกำหนดการรับสมัคร การสมัครหลังกำหนดดังกล่าว หรือ โครงการที่ไม่ได้ส่งใบสมัครให้ผู้ให้ทุนฝ่ายของตน จะไม่ได้รับการพิจารณา

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารการสมัครที่
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น 15 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21
ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8200กด 1
http://rgj.trf.or.th/thai/thai.asp E-mail : trfrgj@trf.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ