ศูนย์ยุโรปศึกษา มอบทุนการศึกษาวิจัย

ศูนย์ยุโรปศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทำวิจัยเกี่ยวกับยุโรปศึกษา

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยได้ตลอด ทั้งปี ทุนละประมาณ 40,000-60,000 บาท กำหนดระยะเวลา 6 เดือน

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดเอกสาร เพื่อขอ รับทุนได้ตลอดทั้งปี ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่ http://www.ces.in.th? หรือโทรศัพท์ 0-2218-3922-3

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ