สกอ. มอบทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก้อาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่คุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตได้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

1. เป็นศาสตราจารย์ที่ปฏิบัติงานสอนและงานวิจัยเต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษาของ ไทย

2. ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ

3. มีผลงานการวิจัยระดับแนวหน้าอย่างต่อเนื่อง

4. มีผู้มีประวัติอันดีงาม

5. ไม่มีตำแหน่งบริหารขณะรับทุน

6. มีประสบการณ์ในด้านบัณฑิตศึกษา

7. สามารถดำเนินการวิจัยได้ตลอด 3 ปี

วงเงินทุนวิจัยและระยะเวลาดำเนินงาน

ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น มีงบประมาณทุนละ 9,000,000 บาท ในระยะเวลา 3 ปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายปี ปีละ 3,000,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้สมัครจัดทำแบบเสนอโครงการจำนวน 5 ชุด พร้อมข้อมูลที่บรรจุใน CD 1 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย แบบสมัครขอรับทุน และข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม

ส่งมายัง

ฝ่ายวิชาการ (ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชั้น 14

อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

10400

หมดเขตรับโครงการ

30 พฤศจิกายน 2551

ประกาศผลภายใน

28 กุมภาพันธ์ 2552

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการ สกว.

โทร: 02-278-8253

Email: [email protected]

เว็บไซต์: http://www.mua.go.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ