สกอ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยออสเตรีย มอบทุนวิจัยฯ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในออสเตรียเปิดรับสมัคร เพื่อคัดมอบทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 2553 ระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนและมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป จำนวนประมาณ? 21 ทุน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่? 26 กรกฎาคม 2553 ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพน 10400 กำหนดต้องเดินทางไปทำวิจัยในมหาวิทยาของออสเตรีย ภายในเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2554

คุณสมบัติ
1.เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน ทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเขียตะวันออกเฉียงใต้ และได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับทุน
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติงานที่ ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
3.เป็นผู้ปฎิบัติงานในสาขาที่สมัคร
4.สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี
5.ต้องมีประสบการณ์ และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร(หากมีผลงานการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ใน International jounal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
6.ผู้สมัครที่ไม่เคยรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัย ไทย-ออสเตรีย ในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรก และผู้เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาในลำดับรองลงไป
7.ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน

หลักฐานการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 2 นิ้วจำนวน 1 รูป(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาใบรับรองการศึกษา (transcript)ระดับอุดมศึกษาในระดับสูงสุดที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
3.หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัยของออสเตรียที่เป็นเจ้าภาพที่เป็นสมาชิกเครือ ข่าย ASEA-UNINET และต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจ และต้องมี host advisor ในสาขาที่ตรงกับสาขาที่จะไปศึกษาหรือทำวิจัย
4.หนังสือเสนอชื่อจากสถาบันต้นสังกัด ทั้งนี้ ขอให้เรียงลำดับเอกสารจาก 1-4 จำนวนทั้งหมด 10 ชุดรวมต้นฉบับ(ถ่ายเอกสารได้)

สนใจสอบถามได้ที่ โทร 0-2610-5395-6 หรือ 0-2354-5614-5 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ http://www.inter.mau.go.th หัวข้อ Announcement

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ