สคอ. เปิดรับสมัครอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทุนการศึกษา ภายใต้ ASEM ? DUO Fellowship Program (ระหว่างไทย กับสมาชิกอียู)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดำเนินการรับสมัคร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการ ทุนการศึกษา ภายใต้ ASEM ? DUO Fellowship Program ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา ไทยและ สถาบันอุดมศึกษา ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2/2552

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM- DUO Fellowship Program ครั้งที่ 2/2552 มีเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องอนุญาตให้นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 4 เดือน และอาจารย์เข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 1 เดือน

2. สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง สามารถเสนอผู้เข้าร่วมโครงการได้ 6 คู่ จะเป็นเฉพาะคู่ นักศึกษา หรือคู่อาจารย์ที่นำคู่นักศึกษามาสมัครเข้าร่วมโครงการด้วย และต้องเป็นคู่แลกเปลี่ยน ประเภทเดียวกัน

2.1 คู่นักศึกษา ประกอบด้วยนักศึกษาไทย 1 คน และนักศึกษาสัญชาติประเทศสมาชิกภาพยุโรป 1 คน

2.2 คู่อาจารย์ ประกอบด้วยอาจารย์ไทย 1 คน และอาจารย์สัญชาติประเทศสมาชิก สภาพยุโรป 1 คน โดยผู้สมัครประเภทอาจารย์ ต้องนำคู่นักศึกษามาสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยอย่างน้อยหนึ่งคู่ โดยระบุชื่อคู่นักศึกษาให้ชัดเจน

3. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยให้ความสำคัญในลำดับต้น แต่ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่มีความตกลงความร่วมมือทางวิชาการในระดับสถาบัน

4. การให้ทุนจะให้ความสำคัญในลำดับต้น แต่สาขาวิชาพลังงานทางเลือก เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์ การออกแบบธุรกิจ เทคโนโลยีไม้ การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม อย่างไรก็ตามนักศึกษาในสาขาอื่นๆ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

5. ในกรณีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่จับคู่แลกเปลี่ยนกันจะต้อง มีความตกลงในการรับโอนหน่วยกิตของนักศึกษาที่ได้ ศึกษาระหว่างที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน

6. สถาบันอุดมศึกษา ที่จับคู่แลกเปลี่ยนจะต้องยกเว้นค่าลงทะเบียน ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

7. ผู้สมัครที่เคยได้รับคัดเลือกให้เข้ร่วมโครงการนี้ มาแล้ว จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการ DUO- Thailand Fellowship Program 2009 อีก

8 ผู้สมัครต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่นใด

ในการสมัคร ผู้สมัครและคู่แลกเปลี่ยนต้องกรอกใบสมัคร และส่งผ่านสถาบันอุดมศึกษา ต้นสังกัด ทั้งนี้ การจับคู่สมัครเข้าร่วมโครงการนั้น ไม่จำเป็นที่คู่แลกเปลี่ยนจะต้องร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในสาขาเดียวกัน และไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางไปแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาเดียวกัน

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มและรับใบสมัครได้ที่ http://www.inter.mua.go.th และ http://www.asemduo.org/ โดยสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาไทย ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552

แหล่งข้อมูลจาก :http://www.ia.kmutnb.ac.th/Eng/scholarship/2552/183.pdf

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ