สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน มอบทุนสำหรับนักศึกษาป.เอก

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศให้แก่นิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 ทุน จึงขอประกาศรับสมัครนิสิต/นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ เป็นทุนให้เปล่า โดยผู้ได้รับทุนไม่มีภาระผูกพันแต่ประการใดหลังสำเร็จการศึกษา จำนวนทุน 5 ทุน โดยมีระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร มูลค่าทุนละไม่เกิน 832,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าครองชีพ ค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
– มีสัญชาติไทยและอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่สมัครขอรับทุน
– เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก หรืออยู่ระหว่างการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00 และ/หรือในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องเข้าศึกษาภายในภาคการศึกษาที่ 1/2555
– กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำต้องได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อเต็มเวลาจากต้นสังกัด
– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ทั้งนี้ไม่รวมทุนช่วยสอน หรือทุนผู้ช่วยวิจัย

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครขอรับทุน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ที่ลงนามในประกาศฉบับนี้
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หรือสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records) ของระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
– สำเนาผลงานของนักศึกษา (ถ้ามี)
– หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
– ประวัติ (CV) ของอาจารย์ที่ปรึกษา

ใครที่สนใจจะรับทุน สามารถติดต่อไปได้ที่
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
อาคารสิรินธรวิชโชทัย
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร:? 044217040
แฟกซ์:? 044217047
อีเมล์:? [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ