สทศ. มอบทุนวิจัย O-NET ปี2552

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.. 2552 โดยมีหลักเกณฑ์การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2552 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

1. บุคคลทั่วไป หรือหน่วยงานวิจัยที่สนใจ

2. มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการวิจัย

ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

วงเงินการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

วงเงินในการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อหนึ่งหัวข้อการวิจัย

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

ผู้ประสงค์ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถเสนอโครงการวิจัยให้ สทศ.

พิจารณา โดยยื่นเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ

(Conceptual Research Proposal) ตามแบบท้ายประกาศฉบับนี้

และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว สทศ. จะแจ้งให้ผู้เสนอโครงการวิจัย

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Proposal) ต่อไป

การยื่นเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ

ให้ยื่นเสนอภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.. 2551

โดยส่งมาตามที่อยู่ดังนี้

ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ