สพฐ.มอบทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี 2554-2555

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ในสังกัดสพฐ.เพือคัดเลือกรับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน ประจำปี 2554-2555 จำนวน 5 ทุน กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ของโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสพฐ.
2.มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เคยได้เกรด 0 (ดูจากใบแสดงผลการเรียน)
3.มีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
-ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2537- 1 เมษายน 2539
-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2536-1 สิงหาคม 2539
-สาธารณรัฐเอสโตเนีย เกิดระหว่างวัยที่ 30 สิงหาคม 2536-31 กรกฎาคม 2539
-สาธารณรัฐลิทัวเนีย เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2537-31 กรกฎาคม 2539

4.มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศได้
5.มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ัดี
6.มีความสนใจ ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศที่สมัครขอรับทุน
7.ไม่เคยได้รับทุนไปต่างประเทศในโคีรงการแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา หรือเรียนที่ต่างประเทศมาก่อน
8.หากเป็นผู้ที่ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจและสงัคม จะได้รับการพิจารณาก่อนเป้นพิเศษ

กำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
-ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนมีนาคม 2554-มกราคม 2555
-ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554-กรกฎาคม 2555
-ประเทศสาธารณรัฐเอสโตเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-มิถุนายน 2555
-ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย จำนวน 1 ทุน เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือนสิงหาคม 2554-กรกฎาคม 2555

การสมัครสอบคัดเลือก ให้นักเรียนดาวน์โหลดและสั่งพิมพ์ใบสมัครได้จาก http://www.obec.go.th/fdownload/2010720131536.pdf

กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย? คิดรูปถ่าย แนบสำเนาใบแสดงผลการเรียน และหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ส่งไปที่ โทรสาร 0-2281-4940

หรือส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)ไปที่
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ สนผ.สพฐ. อาคารสพฐ.ชั้น 5 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ