สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาปริญญาตรี

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (ส.อ.ท.) มอบทุนการศึกษา ทุนละ 40,000 บาท จำนวน 5 ทุน มูลค่ารวม 200,000 บาท

ทุนการศึกษา
ลักษณะทุนไม่ผูกพัน

ทุนการศึกษาทุนละ 40,000 บาท จำนวน 5 ทุน มูลค่ารวม 200,000 บาท

คุณสมบัติทั่วไป
มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย
จบการศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551
มีผลการเรียนดี โดยคะแนนรวมเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไม่ต่ำกว่า 2.75 และคะแนนเฉลี่ยวิชาเคมี, ชีววิทยา,ฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

คุณสมบัติเฉพาะ
ผู้ มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม และรับฟังการแนะแนวศึกษาต่อของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่จัดเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมาเท่านั้น โดยจะมีหลักฐานที่ได้รับในวันงาน คือ Code หรือรหัสประจำตัว จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานแนะแนวดังกล่าว

ต้องมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนในสังกัดของสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา คือ ผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการศึกษาของรัฐ ในคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมี
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องนำผลการเรียนตามข้อกำหนดคุณสมบัติทั่วไป และผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันที่กำหนดมาแสดงแก่ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาต่อไป

เอกสารประกอบการลงทะเบียน หรือ Registration
– ประวัติส่วนตัวของนิสิต/นักศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในสถาบันใด คณะ สาขาใด เป้าหมายในอนาคต (เช่น อาชีพ, การศึกษา หรืออื่นๆ) และมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอย่างไร
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Transcript)
– ใบแจ้งผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ
– ใบรับรองการเป็นนิสิต/นักศึกษา จากคณะ/สถาบันที่สังกัด
– รหัสประจำตัว (Code) ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษา ของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยตามที่แจ้งแล้วนั้น

วิธีการลงทะเบียน หรือ Registration ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2552 (นับจากวันที่ได้รับไปรษณีย์ หรืออีเมล์เท่านั้น)

– ส่งทางไปรษณีย์มายัง กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนดี ชั้น 2 ห้อง D201/4A ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง/เขตคลองเตย กทม.10110
– ส่งทางอีเมล์ [email protected] [email protected]

หมายเหตุ
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบทุกประการเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

สอบถามเพิ่มเติม (ภายในวันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 08.00 ? 17.00 น.)
นางสาวนวรัตน์ วรรธนะหทัย
โทรศัพท์ 02 345 1005
มือถือ 081 423 5412

ที่มา : กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ : http://www.ftipc.or.th
อีเมล์ : [email protected]
ปรับปรุงโดย : Ukrid Siramethee
ปรับปรุงเมื่อ : 22 กรกฎาคม 2552
http://www.fti.or.th/2008/thai/fticalendardetail.aspx?id=179

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ