สวทช. รับสมัครทุนทัศนศึกษา ประเทศรัสเซีย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนรวม 10 คน ร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ปี 2553 ทัศนศึกษาฟรี ณ เมืองวลาดิวอสตอก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม-วันที่ 8 กันยายน 2553 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สัญชาติไทย
2.กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553
3.อายุระหว่าง 15-17? ปีบริบูรณ์
4.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมย้อนหลัง 2 ปีไม่ต่ำกว่า 3.50
5.มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในระดับดี
6.ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วม โครงการฯ
7.มีความประพฤติดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี
8.ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมโครงการฯด้วยความสมัครใจ

เอกสารการสมัคร
1.ใบสมัคร (พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1×1.5 นิ้ว)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียน(รบ.)ย้อนหลัง 2 ปี
4.สำเนาเอกสารแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือผลการทดสอบทางภาษา(ถ้ามี)
5.เอกสารสำคัญในการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล(ถ้ามี)

วิธีการสมัคร
-ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนในเครือข่าย สวทช.,สสวท. และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. www.nstda.or.th/ssh
-กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และลงลายมื่อชื่อด้วยตนเอง โดยส่งใบสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
-กรณีสมัครด้วยตนเองสมัครได้ทที่โครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ

การคัดเลือก
1.กระทรวงศึกษาธิการจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครจากข้อมูลใบสมัคร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา เหตุผล และความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการฯ
2.ประกาศผลการคัดเลือกจากใบสมัคร ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ทางเว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ บ้านวิทยาศาสตร์สวทช และ www3.ipst.ac.th
3.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 30 คน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ระหว่างวันที่? 8-9? กรกฎาคม 2553 โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของผู้สมัครอีก ครั้งหนึ่ง
4.ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 คน ให้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะแจ้งรายชื่อเยาวชนไทยให้ฝ่ายรัสเซียทราบต่อไป
5.ผู้ได้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมกอ่นการเดินทาง ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2553

สนใจส่งใบสมัครได้ที่ โครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0-2628-5646 ต่อ 115,117

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ