สวทช. เปิดรับสมัครทุนวิจัยพัฒนาจากแนวคิดใหม่

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัครทุนวิจัยพัฒนา จากแนวคิดใหม่ (Discovery based Development Grant) ประจำปี 2554 เพื่อสนับสนุนการวิจัยที่เน้นความแนวคิดที่สร้างสรรค์ และมีความใหม่เป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง และเป็นการพัฒนาและรักษากำลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้เกิดการทำงานวิจัยที่มีการผลิตผลงานในรูปแบบต่างๆ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อเป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้หรือการค้นพบ เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศไทย ไปสู่การพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป ได้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

ทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
– งบประมาณไม่เกินทุนละ? 500,000 – 2,000,000? บาท
– ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน???? 2? ปี


ทุนสนับสนุน สำหรับนักวิจัยทั่วไป
– งบประมาณไม่เกินทุนละ 1,000,000 – 5,000,000? บาท
– ระยะเวลาดำเนินงานวิจัยไม่เกิน? 3? ปี

จดหมายนำ แผ่นพับดาวโหลดด้านท้ายนี้

แบบฟอร์ม http://www.nstda.or.th/ddgrant/

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการตามแบบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2553

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2644-8150 ต่อ 216 (ธนัชสร, สุธีรา)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ