สสวท. เชิญชวนนักเรียนทั่วประเทศ รับทุนการศึกษา พสวท.

สสวท. – นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. เชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2552 สมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2553

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552
2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. หรือหากคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์จะต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันข้อใด ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
– การสอบแข่งขันปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
– การแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– หรือเป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
4. มีสัญชาติไทย ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่
โรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่ผู้สมัครสอบศึกษาอยู่ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือเว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/dpst

ส่วนการสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ www3.ipst.ac.th/dpst ระบบจะเริ่มเปิดให้ทำการได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ