สหภาพยุโรปให้ 10,000 ทุนอีราสมุส

ข่าวดีจากคณะกรรมาธิการยุโรป ประกาศให้ทุนการศึกษาในโครงการอีราสมุส มุนดุส จำนวนเกือบ 10,000 ทุน ประจำปี 2552
คณะ กรรมาธิการยุโรปได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นทุนการศึกษาในโครงการอีราสมุส มุนดุส จำนวนเกือบ 10,000 ทุน สำหรับปีการศึกษา 2552-2553

โดยจะมีนักเรียนและอาจารย์จำนวน 8,385 คน จะเดินทางมายังยุโรปเพื่อศึกษาต่อหรือสอนตามสถาบันต่างๆ ในยุโรป ส่วนชาวยุโรปจำนวน 1,561 คน ก็จะเดินทางไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ นอกยุโรปที่มีสัญญาความร่วมมือต่อกัน อีราสมุส มุนดุส คือโครงการร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยในยุโรป ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารและความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมผ่านโครงการความ ร่วมมือกับประเทศนอกสหภาพยุโรป

โดยในปีการศึกษา 2551 ? 2552 นี้ มีนักเรียนไทย 37 คน และนักวิชาการอีก 8 ท่านได้รับทุนในการศึกษาต่อและทำการสอนการวิจัยภายใต้ทุนอีราสมุส มุนดุส อีราสมุส มุนดุส เป็นโปรแกรมการเรียน และการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในปีพ.ศ.2552 นักเรียนและอาจารย์จากทั่วโลกจะได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาหรือสอน หนึ่ง ใน 103 หลักสูตรปริญญาโทที่ร่วมโครงการอีราสมุส มุนดุส

หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรในสถาบันการศึกษาชั้นนำของทวีปยุโรป โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรมหาบัณทิตแบบ Double Degree, Multiple Degree หรือ Joint Degree หลักสูตรและทุนการศึกษาช่วยให้โครงการอีราสมุส มุนดุสสำเร็จตามเป้าหมายในการนำนักเรียนและอาจารย์ชั้นนำของโลกเข้าสู่ทวีป ยุโรป

ในปีการศึกษา 2552-2553 นักเรียนจำนวน 1,833 คน จะได้รับทุนการศึกษาระยะเวลา 1 หรือ 2 ปี เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่พวกเขาต้องการได้ศึกษาร่วมกับนักศึกษาจากยุโรป นักเรียนเหล่านี้จะเรียนหลักสูตรปริญาโทในมหาวิทยาลัย 2 แห่งหรือมากกว่า ส่วนอาจารย์จำนวน 489 คน ที่มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นก็จะเดินทางมายังทวีปยุโรปเพื่อสอนหรือทำการ วิจัยในหลักสูตรปริญาโทที่ร่วมโครงการอีราสมุส มุนดุส

นักเรียนที่ชนะทุนการศึกษานั้นมาจาก 105 ประเทศ โดยมาจากประเทศจีนมากที่สุด รองลงมาคือ อินเดีย บราซิล เม็กซิโก บังคลาเทศ สหรัฐอเมริกา เอธิโอเปีย รัสเซีย และอินโดนีเซีย สำหรับอาจารย์นั้นมาจาก 75 ประเทศ ประเทศที่มีจำนวนมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และแคนาดา โครงการอีราสมุส มุนดุส สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาในระดับอุดม ศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2552-2553

โครงการอีราสมุส มุนดุสจะมอบทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในยุโรปและสถาบัน การศึกษาในประเทศที่เป็นเป้าหมายของนโยบายสหภาพยุโรปจำนวน 39 ทุน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเสริมสร้างศักยภาพความร่วมมือ ระดับนานาชาติระหว่างสถาบันการศึกษาในยุโรปและสถาบันการศึกษานอกยุโรปผ่าน โครงการแลกเปลี่ยนของสหภาพยุโรปและประเทศเหล่านั้น

ความร่วมมือดังกล่าวมาจากสถาบันการศึกษา 735 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรป 349 แห่ง และ สถาบันการศึกษาในประเทศอื่น 386 แห่ง ที่สนใจร่วมมือและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาตลอดจนแลกเปลี่ยนนักเรียนในสถาบัน ในปีการศึกษา 2552-2553 นักเรียนและอาจารย์จำนวน 7,624 คน จะได้รับทุนเพื่อศึกษา วิจัย และสอน เป็นระยะเวลาระหว่าง 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาเอก ตลอดจนบุคคลากรของสถาบันการศึกษา

ชาวยุโรปจำนวน 1,561 คน จะได้รับโอกาสเดินทางไปยังสถาบันการศึกษานอกทวีปยุโรป และนักเรียนและอาจารย์จากประเทศนอกสหภาพยุโรปจำนวน 6,063 คน จะเดินทางมายังมายังสถาบันการศึกษาที่มีสัญญาความร่วมมือกับทางยุโรป อนาคตข้างหน้า พ.ศ. 2552 เป็นช่วงที่สองของโครงการอีราสมุส มุนดุส ซึ่งจะดำเนินไปจนถึงปีพ.ศ.2556 โดยได้ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการในช่วงแรก ระหว่างปีพ.ศ. 2547-2551

โดยจะยังมีการเลือกหลักสูตรปริญาโทเข้าร่วมโครงการและมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนและอาจารย์ที่มีผลงานยอดเยี่ยม สิ่งที่เพิ่มมาในในปีการศึกษา 2553-2554 คือจะมีการเลือกหลักสูตรปริญญาเอกในสาขาใหม่ๆ เข้าร่วมโครงการ และมีการมอบทุนแก่นักศึกษาชาวยุโรปเพื่อเดินทางไปศึกษาในมหาวิทยาลัยนอก สหภาพยุโรป ติดต่อ:ฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม John MacDonald +32.2.295.52.67 john.macdonald@ec.europa.eu Sophie Andersson +32.2.295.02.08 sophie.andersson@ec.europa.eu ฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนโยบายความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน Christiane Hohmann +32.2.299.11.96 – christiane.hohmann@ec.europa.eu Concha Fern?ndez de la Puente +32.2.2952977 – concha.fernandez-puente@ec.europa.eu ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency: Erasmus Mundus (ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ) คณะกรรมาธิการยุโรป Erasmus Mundus (ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและข่าวของโครงการ)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ