สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลีใต้ มอบทุนปริญญาโทแก่นักศึกษาไทย

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเกาหลี (Korea International Cooperation Agency หรือ KOICA) เป็นตัวแทนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีเชิญชวนนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถแต่ขาดทุนทรัพย์จากประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศไทย สมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยเกาหลี (Korea University)

มหาวิทยาลัยเกาหลีเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้? จัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับท็อปของประเทศ วิทยาเขตใหญ่อยู่ในเขต Anam-Dong ใกล้กับประตูตะวันออก (East Gate) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานและแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้

หลักสูตร Master?s Degree Program in International Development จำนวนทุน? 20 ทุน

ผู้ได้ทุนต้องเรียนและพักอาศัยในประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 47 หน่วยกิตและเขียนวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้น (3 หน่วยกิต)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เจ้าหน้าที่รัฐบาลหรือนักวิจัยที่มีงานทำในประเทศบ้านเกิด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน
– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ไม่เคยได้รับทุนฝึกอบรมในสาขาเดียวกันจาก KOICA ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
กำหนดสัมภาษณ์ (ทางโทรศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ) 14-15 ธันวาคม ประกาศผลวันที่ 27 ธันวาคม

เอกสารการสมัคร
– ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่ http://gsis.korea.ac.kr/students/admissions.html
– เอกสารแนะนำตัวเอง และแผนการเรียน
– รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 3 ซม. X 4 ซม. จำนวน 2 ใบ
– เอกสารแสดงผลการเรียนและใบรับรองการจบการศึกษา (ปริญญาบัตร) หรือคาดว่าจะจบการศึกษา ในระดับปริญญาตรี (ฉบับภาษาอังกฤษ)
– สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร
– จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2 ฉบับ
– ผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (TOEFL, TOEIC, IELTS)
– หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด อย่างไรก็ดี การไปเรียนต่อประเทศเกาหลี? แม้จะมีหลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกเรียน แต่จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาเกาหลีพื้นฐาน อย่างน้อยก็ต้องอ่านออก เขียนได้ รู้หลักไวยากรณ์ ใช้สนทนากันในชีวิตประจำวันได้ เพื่อที่จะได้สื่อสารกันรู้เรื่อง และเกิดปัญหาน้อยที่สุด

หมดเขตภายในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2554

ยื่นใบสมัครได้ที่ Graduate School of International Studies, Korea University
Program Advisor: Prof. Mi-Kyeng JEONG
Tel: +82-2-3290-2588(office)
Fax: +82-2-929-0402
E-mail: jasmky@korea.ac.kr
Website: http://gsis.korea.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ