สำนักงาน ก.พ. มอบทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ (ระดับปริญญา)

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการ (ระดับปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกพร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

1. ทุนการศึกษาที่รับสมัครคัดเลือก จำนวน 3 หน่วย รวม 3 ทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)

2. ข้อผูกพันในการรับทุนการศึกษา
2.1 ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่ ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนการศึกษาไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทัง้สิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทัว่ไป ดังนี้
3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)
3.2 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
3.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 10 เมษายน 2552
3.4 เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ
3.5 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้

4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก สามารถขอใบสมัครได้ที่
– สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงาน ก.พ.
– เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยราชสุดา
– สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
– สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
– สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
– สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
– มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
– มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
– มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ.
– กรุงเทพมหานคร กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน
– ศูนย์สรรหาและเลือกสรรสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หรือพิมพ์ใบสมัคร และแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ทาง Internet ใน Website ของสำนักงานก.พ. ที่ www.ocsc.go.th

4.2 วัน เวลา สถานที่ และวิธีการยื่นใบสมัครรับสมัครตัง้แต่วันที่ 23 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2552 ผู้สมัครยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
การยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นในวัน และเวลาราชการ ภายในวันที่ 10เมษายน 2552 ณ กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ชั้น 2 อาคาร 8 ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี หรือจะให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริง และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ในกรณีที่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือด้วยนิ้วหัวแม่มือ ใบสมัครเอกสาร และหลักฐาน ที่ส่งหลังวันที่ 10 เมษายน 2552 จะไม่รับสมัคร

การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานในการสมัครคัดเลือก ไปที่
กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานก.พ.
ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โดยเขียนที่มุมซองให้เห็นชัดเจนว่า?สมัครทุนคนพิการ?

ภายในวันที่ 10 เมษายน 2552 ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญใบสมัคร เอกสาร และหลักฐาน ที่ส่งหลังวันที่ 10 เมษายน2552 จะไม่รับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0003763

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ