สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกผู้บริหารเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ

ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้บริหารเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ด้วย ก.พ. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการเตรียมกำลังคนภาครัฐ ได้มีมติให้จัดสรรทุนการศึกษา ฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 10 ทุน ในหลักสูตรด้านการบริหารและการพัฒนาผู้บริหารของสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร เพื่อเป็นผู้นำในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้บริหารเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยทุนการศึกษาของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก และกำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้

1. จำนวนทุนการศึกษาที่จัดสรร
ทุนฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงในต่างประเทศสำหรับผู้บริหาร จำนวน 10 ทุน

2. ข้อผูกพันในการรับทุนการศึกษา
2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
3.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้า/รองหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่าระดับกรม (ยกเว้นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด)
3.2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 57 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.3 ไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือหากเป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงมาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานหลังสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.4 เป็นผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานดี ผ่านความเห็นชอบของส่วนราชการเจ้าสังกัด
3.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.6 มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
3.7 มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม
3.8 มีหนังสือตอบรับให้เข้าอบรมในสถาบันในต่างประเทศตามหลักสูตรที่ ก.พ.กำหนด ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2552
4.2 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันที่จัดอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ. กำหนดในต่างประเทศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
4.3 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัคร
4.4 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร download ใบสมัครและแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th
4.5 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัครทางe-mail ไปที่ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ที่ [email protected] โดยระบุในหัวข้อ (Subject) ว่า ?สมัครทุนผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลาง? ดังนี้
– หนังสือตอบรับให้เข้าอบรมในสถาบันในต่างประเทศตามหลักสูตรที่ ก.พ.กำหนด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
– แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูง
– หนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด (ยกเว้นกรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ได้รับทุน)
การรับสมัครจะถือวันที่ที่ส่ง e-mail ต้นทางเป็นสำคัญ e-mail ที่ส่งหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 จะไม่รับสมัคร
สำนักงาน ก.พ. จะตอบรับการสมัครทาง e-mail ภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันสมัคร
กรณีที่ไม่ได้รับการตอบรับภายในกำหนด ขอให้ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2547 1910 หรือ 0 2547 1911
4.6 ผู้สมัครต้องส่งต้นฉบับเอกสารการสมัคร ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบและ ระบบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายใน 10 วัน หลังจากส่งเอกสารการสมัครทาง e-mail

5. วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสิน
5.1 สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครรับทุนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร โดยพิจารณาตามลำดับของการแจ้งความประสงค์การสมัครรับทุน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงหน้าที่รับผิดชอบที่กำลังปฏิบัติหรือที่ต้องกลับมาปฏิบัติของผู้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสาขาของทุนฝึกอบรม
5.2 สำนักงาน ก.พ. จะแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนทราบโดยตรง
5.3 ในกรณีมีผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ครบตามจำนวน ก.พ. อาจพิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือกจากทุนกลุ่มอื่น เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

6. การยืนยันการรับทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องยืนยันการรับทุนภายใน 10 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

7. การทำสัญญา
7.1 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องทำสัญญาตามแบบสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
7.2 ผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องจัดทำข้อตกลงการรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมตามแบบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด

8. เงื่อนไขการรับทุน
ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องส่งหลักฐานการได้รับอนุญาตให้ลาฝึกอบรมจาก ส่วนราชการเจ้าสังกัด (ยกเว้นกรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ได้รับทุน)

9. กำหนดการเดินทาง
ผู้ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปฝึกอบรมภายในเดือนธันวาคม 2552 มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนการให้ทุน

10. การเพิกถอนการให้ทุน
ก.พ. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้ได้รับทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
10.1 ไม่มีหนังสืออนุญาตให้ลาฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด(ยกเว้นกรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ได้รับทุน)
10.2 หลีกเลี่ยง ละเลยการยืนยันการรับทุนและการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด
10.3 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
10.4 หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?contentID=CNT0003712

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ