ส.ค.ร.ส. มอบทุนการศึกษาด้านการพยาบาล ประเทศฝรั่งเศส

?ทุน ส.ค.ร.ส.? เป็นทุนของ สมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ(ประเทศไทย) และสมาคม Coop?ration Internationale Pour l?Aide aux D?pendances(ประเทศฝรั่งเศส) ซึ่งจ่ายค่าเล่าเรียน ของผู้ที่ได้รับทุน อย่างเต็มจำนวน ให้แก่มหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จัดการเรียนการสอน

สำหรับ ?ทุน ส.ค.ร.ส.? ประจำปี ค.ศ. ๒๐๑๒ ทางสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ(ประเทศไทย) และสมาคม Coop?ration Internationale Pour l?Aide aux D?pendances(ประเทศฝรั่งเศส) จัดให้มีการเรียนการสอน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปิแอร์ เอ มารี กูรี่ ( Universit? Pierre et Marie Curie) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซอร์บอน (Sorbonne) อันมีชื่อระดับสากล

หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ผู้รับทุนเข้าเรียน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านพฤฒาวิทยาพยาบาลศาสตร์ผู้สูงอายุ (Dipl?me Universitaire en G?rontologie) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะรับเฉพาะแพทย์และพยาบาลที่จบปริญญาตรีมาแล้วเท่านั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางด้านพฤฒาวิทยาพยาบาลศาสตร์ผู้สูงอายุ (Dipl?me Universitaire en G?rontologie) เป็นหลักสูตรสองปี เริ่มเรียนเดือนตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๒

ทุนการศึกษานี้ มุ่งหมายจะช่วยนิสิต นักศึกษาพยาบาลปีที่สี่ หรือ พยาบาลที่สำเร็จการศึกษามาแล้วเป็นเวลาไม่เกินแปดปีและเป็นผู้ที่เรียนดีหรือมีประสบการณ์ทำงานสูงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถศึกษาต่อต่างประเทศได้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน มีดังต่อไปนี้
1 เป็น นิสิต นักศึกษา ไทย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศไทย รวมถึง พยาบาล ไทย ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์มาแล้วเป็นเวลาไม่เกินแปดปี
2 มีอายุระหว่าง ๒๐ ? ๓๕ ปี ณ เวลาที่ยื่นใบสมัคร
3 มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๕
4 มีฐานะปานกลาง ถึงยากจน และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะศึกษา และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ
5 มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร
6 มีสุขภาพที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การยื่นใบสมัคร
1 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุน ต้องอ่านระเบียบทุนฉบับนี้ให้เข้าใจ และต้อง แจ้งความจำนงค์ต่อสำนักงานของสมาคม ส.ค.ร.ส.
2 ผู้ขอรับทุน ต้องปฏิบัติดังนี้
– ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือตนเองหนึ่งฉบับส่งมาทางไปรษณีย์ เรียนนายกสมาคมสมาคมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ (ส.ค.ร.ส.)? อาจารย์ บุญประกอบ จิตมหาวงศ์? ที่ สำนักงานส.ค.ร.ส. ๒๕/๖๒๙ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ (ผู้ที่สนใสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cipade.org)
– ผู้สมัครต้องส่งรูปถ่าย ๓ รูป ขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. หน้าตรงไม่ สวมหมวก ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมกับใบสมัคร
– ผู้สมัครต้องส่งใบรับรองแพทย์

กำหนดการรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555

ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Website: http://www.cipade.org/index.php?mo=59&action=page&id=437256
โทร 025845738 และ 0880914947

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ