องค์การยูเนสโก้ให้ทุนวิจัย ในประเทศญี่ปุ่น

องค์การยูเนสโกประกาศมอบทุนวิจัย UNESCO/KEIZO OBUCHI Research Fellowships Programme ประจำปี 2554 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust จำนวน 20 ทุน โดยทุนดังกล่าวเน้นงานวิจัย 4 สาขา คือ สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
2. อายุไม่เกิน 40 ปี
3. มีความมุ่งหวังที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือประเทศของตนภายหลังได้รับทุนแล้ว
4. สามารถดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์จากสถาบันที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับแล้ว
5. และมีความรู้ในภาษาที่จะต้องใช้ในระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี

สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับคัดเลือกทุนดังกล่าว ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานจำนวน 2 ชุด
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
http://www.bic.moe.go.th/th/images/stories/scholarship/unesco/app.form.keizo-obuchi2011.pdf

ส่งมาที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

วงเล็บว่า (UNESCO/KEIZO OBUCHI Research Fellowships Programme 2011)

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2628 5646 ต่อ 118

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ