เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น รับสมัครโครงการสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เด็นโซ่ คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาและผลิตระบบ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสภาการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ริเริ่มโครงการ ?เยาวชนเด็นโซ่ผู้พิทักษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม? เพื่อให้เยาวชนที่มีความตระหนักถึงการดำรงอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน และมุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีโอกาสค้นคว้าศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สามารถดำรงอยู่อย่าง ยั่งยืนท่ามกลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการสร้างสังคมแบบยั่งยืนผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา ของสภาพแวดล้อมจากแนวคิดที่หลากหลายด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

รายละเอียดการอบรม
– ปฐมนิเทศน์ (Pre-Training): วันที่ 3-5 สิงหาคม 2553 ณ ประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอบรมและระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยว กับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันของโลกโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน
– ฝึกปฏิบัติ (On-site Training): วันที่ 6-19 ตุลาคม 2553 ณ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบบิวะ และเมืองอุตสาหกรรมไอจิ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืนที่ริเริ่มโดยชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและเอกชน หลังจากนั้นนักศึกษาทุกคนจะพัฒนาสร้างสรรค์แผนงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของตนเอง
– อภิปรายสาธารณะ (Public Forum): วันที่ 10-11 ธันวาคม 2553 ณ จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอแผนงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต่อสาธารณชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคะแนนสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนนสำหรับ Computer-based, 80 คะแนนสำหรับ Internet-based และ 550 คะแนนสำหรับ Paper-based
3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติภาคสนามได้
4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการทั้งหมดได้

วิธีการรับสมัคร
1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ ที่ www.denso-yea.com
2. ส่งใบสมัครภายใน 20 เมษายน 2553 ที่
– E-mail: [email protected], [email protected] หรือ[email protected]
– ไปรษณีย์: บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด 888 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม. 27.5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ติดต่อสอบถาม
คุณพรรณพิลาศ
แผนก Corporate Communications บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด
โทร 0 2315 9500 ต่อ 2214 และ 2215
หรือ E-mail: [email protected], [email protected] และ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ