เมืองไทยประกันชีวิตมอบทุนปริญญาตรี

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน ใน 7 สาขาวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร คณิตศาสตร์ประกันภัย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความเสี่ยง สถิติประยุกต์ และจิตวิทยา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 หรือปีที่ 2 ระดับปริญญาตรี
– ผ่านการศึกษาระดับชั้นปี 1 มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาและมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.00 กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤษภาคม 2552

การคัดเลือก
– ภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ให้ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สมัครสอบ CU-TEP ด้วยตนเอง(สมัครได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.atc.chula.ac.th) โดยนำผลสอบฉบับจริงยื่นพร้อมใบสมัครที่ฝ่ายการพนักงาน ภายใน 10 มิถุนายน 2552
– คณิตศาสตร์ (ทั่วไป) กำหนดสอบวันที่ 10 มิถุนายน 2552 (สถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
– สอบสัมภาษณ์ (วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หลักฐานการสมัคร
– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่ www.muangthai.co.th
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
– สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– หลักฐานจากมหาวิทยาลัยเพื่อแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรที่กำหนด พร้อมสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด และจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

สอบถามเพิ่มเติม
โทร: 02-290-2378 หรือ
Email: [email protected]

หรือติดต่อด้วยตนเองที่
ทีมพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพนักงาน
อาคาร 1 ชั้น 6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ