เรียนต่อแคนาดา ต้องที่สถาบัน Quest Language Studies

Quest Language Studies เมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนและนักศึกษา เพราะสถาบันมีหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิเช่น Work & Study Program (CPP), Academic Pathway Program, Exam Power preparation, Business diploma, TESOL international, TESOL Professional เป็นต้น

Career Pathway Programs (CPP) หรือ Work & Study Program เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษและฝึกงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกซึ่งนักศึกษาจะสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างรวดเร็วและมีโอกาสที่ดีเมื่อกลับมาหางานทาให้ประเทศของตนเอง ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือในการเข้าทางานของนักศึกษา โดยนักศึกษาของ Quest Language Studies จะได้รับอภิสิทธิ์ในการเข้าทางานกับบริษัทเครือข่ายในประเทศแคนาดาหรือบริษัทต่างชาติ ซึ่งแต่ละงานที่นักศึกษาจะได้ทานั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทางาน การศึกษา และเป้าหมายในการทางานของนักศึกษาแต่ละคน โครงการ CPP มีทั้งแบบที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้

1) Business Internship CPP (มีค่าตอบแทน) สาหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือผู้ที่อาชีพแต่ต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและการทางานและต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 19 ปี เป็นหลักสูตรตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี โดยนักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และมีช่วงเวลาฝึกงานเป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี นักเรียนที่ต้องการทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจหรือการบริการ จาเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจหรือภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอย่างน้อย 4 สัปดาห์ หรือผ่านภาษาระดับ 7 ก่อนการฝึกงานจาเป็นต้องผ่านภาษาระดับ 7- 8 ขึ้นไป และต้องทา Exit test มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

2) Advantage CPP (ไม่มีค่าตอบแทน) ถึงแม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่ก็ยังเป็นอีกหลักสูตรที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนที่มองหาการเรียนภาษาและฝึกงานระยะสั้นและทางานในองค์กรไม่หวังผลกาไร หลักสูตร 2 ถึง 6 เดือน โดยนักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และมีช่วงเวลาฝึกงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน โดยก่อนการฝึกงาน : ต้องผ่านภาษาระดับ 7- 8 ขึ้นไป และต้องทา Exit test มีค่าใช้จ่ายโดยประมาณอยู่ที่

Quest Language Studies ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ และ หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละหลักสูตรของ Quest จะช่วยฝึกฝนทักษะให้กับตัวผู้เรียน พร้อมทั้งในหลักสูตรแต่ละหลักสูตรยังมีวิชา Elective workshops และ Focused courses ซึ่งจะเรียนในช่วงบ่ายของวัน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาที่ตนเองสนใจและต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม อาทิเช่น การออกเสียงภาษาอังกฤษ, เหตุการณ์ในปัจจุบัน, ภาษาอังกฤษผ่านเพลง และอีกหลากหลายวิชา

ค่าใช้จ่ายสาหรับ หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ,หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย (20 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) โดยประมาณ

Academic Path Way Program (APP) หรือ หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เปิดทางให้นักเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศแคนาดา อาทิเช่น Algonquin College, Mohawk College of Applied Arts and Technology, Lambton College, Niagara College Canada, Saint Mary?s University และอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายสาหรับ หลักสูตรเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (25 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์) โดยประมาณ
ที่พัก : นักศึกษาสามารถเลือกพักแบบ Homestay, Residence หรือ Private Apartment โดยค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีตั้งแต่ราคา 880 ? 1,900CAD

เอกสารประกอบการสมัคร
– กรอกใบสมัครกับตัวแทนสถาบัน
– จ่ายค่ามัดจาให้กับทางโรงเรียน
– เอกสารสาหรับขอวีซ่า

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก StudyWiz นะครับ
สาขากรุงเทพฯ: 0 2714 7303, 0 2714 7331-2 admin@studywiz.net, info@studywiz.net, marketing@studywiz.net
สาขาเชียงใหม่: 0 5321 4931, 08 1359 2100 north@studywiz.net
Websites: www.studywiz.net www.facebook.com/studywiz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ