โครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ประจำปี 2553

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนไทย-รัสเซีย ประจำปี 2553 โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุระหว่าง 15-17 ปี เพื่อทำการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทย จำนวน 10 คน เดินทางไปเข้าค่ายเยาวชน Okean เมืองวลาดิวอสตอก ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม ? 8 กันยายน 2553 ระยะเวลา 21 วัน โดยฝ่ายรัสเซียจะเป็นผู้รับผิดชอบเฉพาะค่าอาหาร และที่พัก ทั้งนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของนักเรียนอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางตาม ความเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่แนบ และดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียด พร้อมแนบผลงานทางวิทยาศาสตร์และหลักฐานอื่นๆ ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 117 หรือ 115

หมดเขตการรับสมัครวันที่ 18 มิถุนายน 2553

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ