โครงการทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Singapore Management University

Singapore Management University (SMU) ว่า มีความประสงค์จะมอบทุนแลกเปลี่ยน Temasek Foundation (TF)- Singapore Management University (SMU) Leadership Enrichment and Regional Networking (LEaRN) Awards ประจำปีการศึกษา 2010 ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นคู่สัญญา จำนวน 20 ทุน

เพื่อไปศึกษาที่ SMU เป็นระยะเวลา 1 ภาค-การศึกษา (สิงหาคม – ธันวาคม 2553) ทุนที่จะได้รับมีมูลค่ารวม 6,250 เหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 146,000 บาท) เพื่อใช้เป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา
– มีผลการเรียนในระดับที่ดี (เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.20 หรือเทียบเท่า)
– มีรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม
– มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนจุฬาฯ
– ใบสมัครของ SMU
– ใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (transcript)
– ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
– เอกสารรับรองอื่นๆ (ถ้ามี)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กองบริการทุนการศึกษา หรือวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญากับ Singapore Management University (SMU)
– Chulalongkorn University
– Mahidol University
– Thammasat University

ที่มา http://www.smu.edu.sg/financial/scholarships/Temasek_Foundation.asp

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ