โครงการทุนสำรวจโลก eListening

ทุนการศึกษา ?โครงการทุนสำรวจโลก eListening? เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 เปิดรับแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงมกราคม 2552

จำนวน 100 ทุน มีมูลค่าทุนระหว่าง 244,800 ? 365,800 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนเท่านั้น

2.เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ

วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

วิธีการขอรับใบสมัคร

ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบ ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.au.edu , www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

– คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
– คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
– คณะศิลปศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะนิติศาสตร์ คณะดนตรี
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)

ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ / สาขาวิชาที่สมัคร

การตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าสอบของผู้สมัคร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการสอบ ได้แก่ วันเวลา สถานที่สอบ และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ

โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้ทาง www.au.edu , www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ