โครงการทุนไผ่ลอดกอ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2558

 

ทุนการศึกษาต่อไปเป็นทุนการศึกษาจากทางด้านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดสกลนครครับผม ว่าแล้วเรามาชมรายละเอียดไปพร้อมๆ กันกับ ScholarShip.in.th เลยนะครับ

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับจังหวัดสกลนคร จึงจัดให้มีโครงการทุน “ไผ่ลอดกอ” โดยได้คัดเลือกนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายในจังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีครับผม

 

สำหรับโครงการนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมในการใช้หอพัก ตลอดจนจบการศึกษา จำนวนปีการศึกษาละ 10 ทุนเลยล่ะครับ

 

DSC_9573

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 – เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากโรงเรียนหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร หรือเป็นผู้ส าเรจจการศึกษาแล้ว ซึ่งสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ในปีการศึกษา ๒๕๕๘
 – มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นประสบการวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่ ๒.๕๐ ขึ้นไป
 – เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท/ปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในการอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจน หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
 – เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย และมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 – ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องอื่นใดอยู่ก่อนแล้ว ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาการคัดเลือกผู้รับทุนคณะพิจารณาทุนการศึกษาและแนะแนวให้ค าปรึกษานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษาและพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์

 

โดยเพื่อนๆ ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารแนบทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 นี้เลยจ้า

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ ระเบียบการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ